методичка з курсу Гроші і кредит

ПЕРЕДМОВА

 «Гроші і кредит» – це нормативна навчальна дисципліна циклу професійної підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» спеціальності “Фінанси і кредит” денної та заочної форм навчання, предметом вивчення якої є комплексне вивчення особливостей, тенденцій і закономірностей розвитку грошей і кредиту в сучасній товарній економіці.

Метою курсу «Гроші і кредит» – є вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування в ринковій економіці грошей, кредиту та банків.

Завдання курсу:

-         з’ясування сутності, функцій та ролі грошей і кредиту;

-         розуміння механізму функціонування грошової системи в ринковій економіці;

-         аналіз закономірностей функціонування валютного ринку і валютної системи;

-         засвоєння ролі, специфіки та практики використання грошово-кредитної політики центрального банку;

-         формування знань з питань напрямів діяльності банків та небанківських фінансових інститутів  щодо грошово-кредитного обслуговування суб’єктів господарювання та населення в Україні;

-         оволодіння методикою визначення показників грошової маси, грошової бази, грошово-кредитного мультиплікатора, рівня інфляції, валютних операцій тощо.

Знання та навички, отримані в процесі вивчення курсу “Гроші і кредит”, можуть бути корисними як при написанні дипломної, магістерської роботи майбутнього спеціаліста в галузі фінансів і кредиту, так і в подальшій професійній діяльності.

Організація навчального процесу передбачає застосування інтерактивних технологій навчання в рамках кредитно-модульної системи підготовки фахівців. Методи та форми навчання :

-         вивчення теоретичних аспектів дисципліни у тісному зв`язку з практикою;

-         налагодження міжпредметних зв`язків;

-         метод стратегічного навчання, суть якого полягає у постановці перед студентами етапних завдань та опрацюванні широкого кола спеціальної інформації;

-         метод розвитку системного мислення – формування у студентів уміння і навичок виявляти взаємозв`язки між окремими факторами проблеми та знаходити оптимальне рішення;

-         метод конструктивного навчання – тобто прищеплення студентам практичних навичок усунення конкретних помилок на певній ділянці роботи

Застосування цих методів у ході навчання дає змогу реалізувати такі концептуальні принципи викладання, що випливають із вимог Болонського процесу:

-         проблемність (у процесі навчання розглядаються проблеми реального життя, пов`язані з інтересами і потребами тих, хто навчається);

-         узгодженість та системність цілей навчання;

-         орієнтованість на життєвий досвід студентів;

-         навчання за принципом поступового ускладнення завдань – “від простого – до складного”, “від відомого – до невідомого”.

-         націленість  на самонавчання (викладач лише допомагає студентові вчитися);

-         професійний вишкіл (уміння застосовувати на практиці отримані знання є ключовим елементом концепції навчання);

-         зворотний зв`язок (студенти постійно отримують оцінку своїх зусиль).

Студенти повинні керуватися навчально-методичним комплексом дисципліни під час самостійної роботи з навчальним матеріалом (в т.ч індивідуальної роботи під керівництвом викладача), підготовки до колоквіумів, виконання залікових контрольних робіт та індивідуальних завдань під час поточних модульних контролів, на базах практики, а також при підготовці до семестрового іспиту.

Організація поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни здійснюється в рамках кредитно-модульної системи підготовки фахівців, що регламентується відповідними нормативно-правовими документами та інструкціями МОН України, НУДПСУ в т.ч. безпосередньо Положенням про факультет фінансів та банківської справи. Під час модульних контролів та на підсумковій атестації при формуванні сумарної модульної оцінки в межах 100-бальної шкали в кінці семестру остаточною перевіркою рівня знань студентів є іспит, який передбачає перевірку професійних знань, тобто студент повинен показати своє вміння опрацьовувати і відтворювати інформацію, знаходити вихід із нестандартної ситуації, обґрунтовувати власні дії. За підсумками модульних контролів та іспиту студенти можуть бути атестовані з виставленням семестрової оцінки, яка обов’язково враховує наукові та інші творчі здобутки студента в межах програми дисципліни. Детальніше система організації модульного контролю знань з дисципліни викладена в окремому розділі.

 

4