методичка з курсу Гроші і кредит

 

Мета – формування системи теоретичних знань з сутності та структури валютного ринку та валютних систем.

Завдання – усвідомлення сутності валютного ринку та валютної системи, набуття вмінь класифікувати їх види, аналізувати їх структуру та механізм функціонування.

Очікувані результати (компетенції): формування у студентів уявлення про сутність валютного ринку та валютної  системи, вміння класифікувати їх види, вміння аналізувати  механізм їх функціонування, розв’язувати задачі на визначення валютного курсу.

Міжпредметні зв’язки: поглиблення та конкретизація знань студентів, здобутих в процесі вивчення дисциплін «Макроекономіка», «Політична економія» та «Історія економіки та економічної думки»  з акцентом на проблематику грошово-кредитних відносин економічних суб’єктів.

 

43