Главная->Гроші та кредит->Содержание->Тема 6. грошові системи

методичка з курсу Гроші і кредит

Тема 6. грошові системи

Грошова система: суть та принципи організації. Елементи грошової системи та їх характеристика. Основні типи грошових систем. Еволюція грошових систем. Системи готівкового та безготівкового обігу. Національна та світова валютні системи. Саморегульовані грошові системи. Біметалізм (система паралельних валют, система подвійної валюти, система «кульгаючої» валюти). Монометалізм (золотомонетний, золото злитковий, золотодевізний стандарт). Регульовані грошові системи. Система паперово-грошового обігу. Система природного (кредитного) обігу. Неринкові та ринкові грошові системи. Відкриті і закриті грошові системи.

Методи та інструменти регулювання грошової системи. Центральний банк як орган державного регулювання грошової сфери. Становлення й розвиток грошової системи України. Характеристика грошових систем зарубіжних країн. Специфіка грошової системи ЄС.

 

Мета – формування системи теоретичних знань з сутності та історії розвитку грошових систем.

Завдання – усвідомлення сутності категорії «грошова система», вивчення їх еволюції та структури, набуття студентами навиків аналізу ролі грошової системи у розвитку економіки держави та ретроспективного аналізу розвитку грошових систем.

Очікувані результати (компетенції): формування у студентів уявлення про сутність та еволюцію грошових систем, вміння проводити ретроспективний аналіз розвитку грошових систем та компаративний аналізу шляхів їх еволюції.

Міжпредметні зв’язки: поглиблення та конкретизація знань студентів, здобутих в процесі вивчення дисциплін «Політична економія» і «Фінанси» з акцентом на проблематику грошово-кредитної політики.

 

 

36