Главная->Гроші та кредит->Содержание->4. Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот.  Швидкість обігу грошей

методичка з курсу Гроші і кредит

4. Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот.  Швидкість обігу грошей

Грошова маса – це сукупність залишків грошей у всіх формах, які знаходяться у розпорядженні суб’єктів грошового обороту в певний момент.

Для визначення обсягу та структури грошової маси в банківській практиці застосовується відповідний набір грошових агрегатів.

Грошовий агрегат – це визначена законодавством відповідно до ступеня ліквідності специфічна група ліквідних активів.

Грошові агрегати формуються на основі таких принципів:

1)    грошова маса включає не лише готівкові гроші, а й депозитні;

2)    уся грошова маса поділяється на ту, що є в обігу, і ту, яка нагромаджується, виконує функцію збереження вартості;

3)    сукупна грошова маса включає також банківські внески, депозити та цінні папери з фіксованим доходом.

Грошові агрегати будуються шляхом приєднання до попередніх величин нових грошових компонентів у послідовності, що характеризує зменшення їх ліквідності.

Агрегат М1 – це грошова маса у вузькому розумінні. Він включає найбільш ліквідні форми грошей – готівкові гроші та банківські внески до запитання (трансакційні депозити).

Агрегат М2 включає грошові форми агрегату М1, а також строкові та ощадні внески в комерційних банках.

Агрегат М3 включає грошові форми агрегату М2, депозитні сертифікати, ощадні внески в спеціалізованих кредитних установах та деякі інші види фінансових активів.

В окремих країнах, наприклад в США, банківська статистика виділяє ще й агрегат L, який складається з М3, а також банківських акцептів, комерційних паперів, державних цінних паперів та деяких інших форм фінансових активів. Вважається, що цей агрегат повністю охоплює і характеризує грошову масу в країні.

З 1993 року НБУ визначає структуру грошової маси відповідно до агрегатного методу. Національний банк визначає такі агрегати:

Ø М0 = готівка (гроші поза банками);

Ø М1 = М0 + депозити до запитання;

Ø М2 = М1 + строкові депозити та інші кошти (наприклад, валютні заощадження);

Ø М3 = М2 + кошти клієнтів за трастовими операціями банків.

Крім грошових агрегатів, НБУ визначає показник, що називається грошовою базою.

Грошова база – це гроші, які не беруть участі в кредитному обороті та грошовому обігу, але створюють базу для їх розширення. Вона включає агрегат М0, готівку в касах банків та резерви комерційних банків на їх рахунках у НБУ.

На величину грошової маси, крім загальноекономічних, впливають такі фактори:

Ø зобов’язання комерційних банків за кредитами, що отримані від центрального банку;

Ø сальдо іноземних активів в умовах їх конвертації в національну валюту;

Ø купівля-продаж емісійними установами на ринку цінних паперів облігацій державної позики;

Ø не резервні зобов’язання банківських установ (капітал і прибуток від емісійної діяльності тощо).

Швидкість обігу грошей – це показник того, наскільки швидко відбувається перехід грошей від одного суб’єкта грошових відносин до іншого в обслуговуванні економічних операції за певний період. Він показує, скільки разів у середньому за рік (за період) певна грошова одиниця витрачається на купівлю товарів і послуг.

Швидкість обігу грошей виражається рівнянням:

;

де V – швидкість обігу грошей;

Q – фізичний обсяг товарів і послуг, що реалізовується;

Р – рівень цін товарів і послуг;

М – маса грошей, що перебуває в обігу.

Статично показник швидкості обігу грошей виражається або числом оборотів однойменної грошової одиниці за певний час, або тривалістю одного обороту.

На швидкість обігу грошей впливають такі фактори:

Ø обсяг, структура та ефективність суспільного виробництва;

Ø величина і швидкість товарних потоків на стадії обміну;

Ø рівень розвитку ринкових зв’язків між суб’єктами процесу відтворення;

Ø збалансованість попиту і пропозиції на ринку;

Ø рівень розвитку маркетингу;

Ø рівень інфляції;

Ø рівень розвитку економічної інфраструктури: транспорту, торгівлі, банківської справи, ринку цінних паперів тощо.

Швидкість обігу грошей обернено пропорційно пропозиції грошової маси. Це означає, що у випадку зменшення кількості грошей, що обслуговує певну величину ВНП, швидкість обігу кожної грошової одиниці зростатиме. Недостатність грошової маси, необхідної для обслуговування обігу товарів і послуг, компенсується прискоренням швидкості обігу грошей. Таке прискорення здійснюється автоматично методом саморегулювання.

 

 

Базові терміни та поняття:

     Бартер – обмін одного товару на інший без допомоги грошей.

     Білонна монета – розмінна монета з дрібною вартістю, яка карбується не з дорогоцінного металу

     Готівкові гроші – виготовлені з паперу або іншого малоцінного металу знаки вартості.

     Депозитні гроші – неповноцінні знаки вартості, які не мають речового виразу й існують лише у вигляді певних сум на розрахунках у банках.

     Електронні гроші – різновид депозитних грошей, які означають, що переведення грошових сум по рахунках в банках здійснюється автоматично з допомогою ЕОМ за безпосереднім розпорядженням власників поточних рахунків.

     Кредитна картка – іменний грошовий документ, що видається банком власнику поточного рахунку і дає йому можливість оплатити через ЕОМ свої покупки і погасити борги переказом грошей по рахунку без використання готівки.

     Кредитні гроші – неповноцінні знаки вартості, які виникають і функціонують у обігу на основі кредитних стосунків.

     Монета – установленої форми зливки металу, вагу і пробу яких засвідчує своїм штемпелем держава.

     Грошовий агрегат – показник грошової маси, в якому зібрана певна її частина, наприклад Мо – маса готівкових грошей в обігу.

     Грошовий мультиплікатор – це коефіцієнт, який відображає співвідношення між первинною емісією грошей і кінцевим збільшенням грошової маси в результаті цієї емісії.

     Грошовий оборот – сукупність переміщень грошових коштів між економічними суб’єктами в процесі обміну щодо погашення грошових зобов’язань.

     Грошові потоки – частини грошового обороту, що відображають певні платежі (наприклад, за товари, послуги, працю) формування та використання фінансових ресурсів держави тощо.

     Маса грошей – сукупність грошових коштів у будь-якій формі, яка є в розпорядженні економічних суб’єктів у даний момент.

 

 

 

 

28