Главная->Гроші та кредит->Содержание->ТЕМА 4. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ

методичка з курсу Гроші і кредит

ТЕМА 4. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ

 

Грошовий обіг. Грошовий оборот: суть та структура. Грошові потоки. Грошові платежі як складові грошового обороту. Сукупний грошовий оборот і оборот грошей у межах індивідуального капіталу. Основні ринки та суб’єкти грошового обороту. Грошовий обіг. Фіскально-бюджетний оборот. Кредитний оборот. Фінансовий  оборот. Безготівковий та готівковий грошовий оборот, їх співвідношення. Модель сукупного грошового обороту. Грошові потоки та критерії їх класифікації. Канали руху грошей. Структура грошових потоків. Механізм балансування грошових потоків. Національний дохід і національний продукт, їх роль для аналізу грошового обороту.

Грошова маса та грошові агрегати. Їх класифікація. Грошовий мультиплікатор. Грошова база. Класифікація грошових агрегатів згідно методики НБУ. Закон грошового обігу. Внесок І.Фішера до теорії грошового обігу. Швидкість обігу грошей та її чинники. Розрахунок швидкості обігу грошей. Проблема монетизації валового внутрішнього продукту.

 

Мета – формування системи теоретичних знань з питань грошового обігу та грошових потоків.

Завдання – усвідомлення сутності та вивчення структури грошового обороту .

Очікувані результати (компетенції): формування у студентів знань про сутність та структуру грошового обороту, види та особливості грошових потоків, розуміння змісту грошових агрегатів та вміння їх визначати, розуміння сутності закону грошового обігу та вміння його використовувати для прогнозування макроекономічних показників.

Міжпредметні зв’язки: поглиблення та конкретизація знань студентів, здобутих в процесі вивчення дисциплін «Політична економія», «Макроекономіка» з акцентом на проблематику грошово-кредитних відносин економічних суб’єктів.

 

 

24