методичка з курсу Гроші і кредит

2. Види грошей

Появі грошей передувала епоха натурального або бартерного обміну.

Вихідними ознаками грошей є:

1)    загальне (суспільне) визначення;

2)    служать засобом збереження вартості;

3)    використання як посередника обміну товарів і послуг.

Епоха товарних грошей

Причини появи

Форми грошей

1. Локальність ринків

2. Функціональна відокремленість призводила до множинності товарів, що претендували на роль грошей

Продукт спеціалізації певного ринку (худоба, тютюн, риба, різні види металів тощо)

Металеві монети

Повноцінні монети – реальний ваговий вміст відповідає їх номінальній вартості.

Вважалося, що емісія монет, номінальна вартість яких менша за їх металевий вміст, є ошуканством населення. Грошова одиниця служить масштабом цін за власним ваговим виміром.

З другої половини ХІХ ст. становище змінюється:

Ø номінальна вартість монет починає віддалятися від їх реальної (вагової) вартості;

Ø в обігу з’являються розмінні монети, номінальна вартість яких значно перевищувала їх вагову вартість;

Ø емісія таких монет стає прибутковою справою.

Прибуток, отриманий від різниці між номінальною вартістю випущених в обіг грошей та витратами на їх емісію, отримав назву сеньйораж.

Для багатьох країн із функціонуванням товарних грошей було характерним використання системи біметалевого обігу – одноразової (паралельної) емісії золотих і срібних монет.

Роль загального еквіваленту закріпилась за благородними металами – золотом та сріблом. Це відбулося завдяки таким фізичним властивостям благородних металів:

Ø якісна однорідність;

Ø довільний поділ;

Ø портативність (у невеликій кількості металу міститься велика кількість праці);

Ø добре зберігаються.

Демонетизація срібла – втрата ним грошових функцій, завершилася наприкінці ХІХ ст., коли в ролі грошового товару монопольно затвердилось золото.

З 30-х років ХХ ст. кредитні гроші перестали обмінюватися на золоті та срібні гроші. Відбувається процес демонетизації золота.

Епоха паперових грошей

Вперше паперові гроші з’явилися:

Ø в Китаї – у VІІ ст.;

Ø у Франції – емісія в 1783 р.;

Ø в Англії – наприкінці ХVІІІ ст.;

Ø у Північній Америці – наприкінці ХVІІ ст.

Поява паперових грошей, розмінних на золото й срібло, які запроваджувалися в обіг силою держави і спиралися на її авторитет – була природним історично-прогресивним процесом розвитку грошей. Гроші спрощували грошовий обіг. надавали йому більшої гнучкості.

Повний відхід від конвертованості (обміну) паперових грошей у золото відбувся в більшості країн Заходу з початком економічної кризи 1929-33 рр., залишившись у сфері міжнародних валютних відносин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із середини 1970-х рр. практика конвертованості паперових грошей у золото зовсім припинилась і на рівні міжнародних валютних відносин.

Епоха паперових грошей – епоха грошей, що розвиваються на кредитних засадах. Це епоха і банківських грошей, що функціонують значною мірою на безготівкових засадах, грошей, які поступово трансформуються в електронні системи і знаки.

Готівка – представлена у вигляді грошових знаків (банкнот, купюр, монет) і використовується як засіб обігу та платежу.

Безготівкові гроші – це гроші, рух яких здійснюється шляхом перерахунків між кредитними установами з урахуванням взаємних вимог.

Спершу металеві гроші виступали у формі злитків срібла і золота.

Монета (лат. „moneta”) – грошовий знак, випущений державою та виготовлений з металу (золото, срібло, нікель тощо). Монета, вважається повноцінною, якщо лігатура (домішок до металу) не перевищує 10 відсотків.

Історично монетарство походить з античної Греції. Найбільш поширеним воно було в Римі, де був перший у світі монетний двір при храмі Анони Монети.

Нині карбують лише неповноцінну монету, названу білонною чи розмінною монетою або популярно – більйоном.

Паперові гроші – спершу виступали знаками дійсних золотих або срібних грошей, випущених державою в обіг. Отже, паперові гроші – це знаки вартості, які заміщають в обігу повноцінні гроші. Сучасні готівкові гроші мають відносну вартість. Відносна вартість грошей пов’язана з характеристикою їх економічної корисності.

Перехід до паперового грошового обігу:

1) стирання монет, у результаті чого повноцінна монета перетворюється в знак вартості;

2) свідоме псування металевих монет державною владою, тобто зниження металевого вмісту монет з метою одержання додаткового доходу в казну;

3) випуск казною паперових грошей з примусовим курсом для отримання емісійного доходу.

Кредитні гроші – це узагальнена (збірна) назва різних видів грошей, що виникають як заміщення майнових боргових зобов’язань приватних осіб і держави. Кредитні гроші виникли внаслідок розвитку кредитних відносин.

Кредитні гроші: вексель, банкнота, чек.

Вексель – цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Векселі бувають прості та переказні.

Простий вексель – виписується боржником на ім’я кредитора із зобов’язанням виплатити йому в зазначений термін вказану суму.

Переказний вексель – виписується кредитором як наказ боржнику виплатити у зазначений термін йому чи вказаній ним третій особі певну суму грошей.

Характерні риси векселя:

Ø Абстрактність – на векселі не вказаний конкретний вид угоди;

Ø Беззаперечність – обов’язкова оплата боргу, аж до примусових заходів;

Ø Оборотність – передача векселя як платіжного засобу іншим особам з передавальним написом на його звороті (індосамент), що створює можливість взаємного заліку вексельних зобов’язань.

Банкнота – банківський білет, грошовий знак, що випускається в обіг центральним емісійним банком. Забезпечений усіма активами банку та масою товарів, що належать державі.

Ознаки класичної банкноти:

Ø випуск її емісійним банком замість комерційних векселів;

Ø обов’язковий обмін на золото та першою вимогою власників;

Ø подвійне забезпечення: золоте і товарне.

Чек – письмовий наказ власника поточного рахунку банку про виплату певній особі вказаної в ньому суми грошей.

Економічна природа чека – він є засобом для отримання готівки в банку, засобом обігу та платежу, інструментом безготівкових розрахунків.

Електронні гроші – умовна назва фінансових коштів, які використовує їх власник на основі електронної системи банківських послуг.

Приводяться в рух не за допомогою паперових носіїв (банківських білетів, чеків, векселів), а завдяки запровадженню в сфері розрахункових операцій комп’ютерів і сучасних систем зв’язку.

До електронних грошей відносять кредитні картки, дебетові картки, картки для банкоматів.

Кредитні картки – виникли на основі електронних грошей. Сприяють скороченню платежів готівкою, обслуговують роздрібну торгівлю та сферу послуг, служать засобом розрахунків, є інструментом кредиту.

Переваги

Недоліки

1.     Зручний і безпечний спосіб оплати, сприйнятий в усьому світі

2.     Використовуються різні види валют

3.     Для одержання готівки в банкоматах

4.     Надійна система безпеки і контролю

5.     Мінімальні витрати. пов’язані з шахрайством

6.     Щомісячні звіти

7.     Вільний кредит на певний період

1.       Для роботи потрібно мати систему управління

2.       Вони повинні належати до визнаних систем (Visa, Mastercard…), для того щоб їх приймали в усьому світі

3.       Система контролю розрахована на добре розвинену телекомунікаційну інфраструктуру

Дебетові картки – платіжні інструменти, які випускаються фінансовими установами і надають клієнту можливість проводити трансакції за власним банківським рахунком, користуватися іншими послугами.

Переваги

Недоліки

1.     Низька вартість послуг

2.     Спосіб отримання готівки

3.     Надійність забезпечується персональним ідентифікаційним номером

4.     Поновлення рахунку в реальному часі

5.     Використання різних валют

6.     Розміщення готівки

7.     Можуть використовуватись замість карток для банкоматів

1.       Важко встановити всеохоплюючу мережу касових терміналів (POS)

2.       Потребують розвиненої телекомунікаційної інфраструктури

3.       Висока вартість вмикання особливостей захисту карток Chip i Smart Card

Картки для банкоматів. Банкомати встановлюються у фінансових установах, супермаркетах, магазинах, аеропортах, гаражах й офісах. банкомати багатофункціональні: видача готівки і депозитів, перекази за рахунками, авансування готівки, прямий доступ до рахунків за кредитними картками, оплата рахунків, запити про фінансове становище і про стан балансу.

Система електронних платежів, яка запроваджена Національним банком України, - особливо важлива для України. У вересні 1995 р. 17-ма банками в Україні створено акціонерне товариство закритого типу „Укркарт”. Мета – створення Національної системи розрахунків за товари і послуги за допомогою пластикових карток, а також створення необхідної інфраструктури для обслуговування карток міжнародних систем (VISA, EUROPEX, MASTERCARD, AMERICAN EXSPRESS).

Роль держави в утвердженні кредитних зобов’язань як грошей:

Ø надання державою паперовим знакам і монетам статусу законних платіжних засобів;

Ø створення державної системи страхування банківських депозитів, що підвищує довіру до банків та до депозитів як банківських грошей;

Ø створення системи гарантій за векселями і чеками.

 

13