Главная->Гроші та кредит->Содержание->ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

методичка з курсу Гроші і кредит

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

 

Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Роль держави у створенні грошей. Форми грошей та їх еволюція. Товарні гроші. Ера металевих грошей. Біметалізм та монометалізм. Причини та механізм демонетизації золота. Кредитні гроші. Паперові  гроші.  Різновиди сучасних кредитних грошей. Електронні гроші. Квазі-гроші.

Суть грошей. Гроші як загальний еквівалент. Гроші як особливий товар, мінова й споживча вартість грошей як товару. Портфельний підхід до визначення суті грошей. Гроші як форма прояву суспільних відносин. Гроші як гроші і гроші як капітал. Вартість грошей. Купівельна спроможність грошей. Вартість грошей і час. Вплив зміни вартості грошей на економічні процеси.

Функції грошей. Функція грошей як міри вартості. Ціна як грошовий вираз вартості товарів. Масштаб цін. Функція грошей як засобу обігу. Функція засобу платежу. Функція засобу нагромадження, її суть, сфера використання. Вплив часу на функцію засобу нагромадження. Світові гроші. Еволюція золота як світових грошей.

 

Мета – формування системи теоретичних знань з сутності та функцій грошей.

Завдання – усвідомлення сутності категорії «гроші», вивчення їх еволюції та основних функцій.

Очікувані результати (компетенції): формування у студентів знань про сутність грошей та їх функції., вміння проводити ретроспективний аналіз розвитку грошей та компаративний аналіз еволюції їх форм.

Міжпредметні зв’язки: поглиблення та конкретизація знань студентів, здобутих в процесі вивчення дисциплін «Політична економія» та «Історія економіки та економічної думки» з акцентом на проблематику грошово-кредитних відносин економічних суб’єктів.

 

 

11