Главная->Філософія->Содержание->Методичні рекомендації до семінарського заняття:

Методичка з Філософії (частина 2)

Методичні рекомендації до семінарського заняття:

1.                Поясніть, чому феномен свідомості є одним з самих проблемних в філософії. Це пов’язано з неможливістю його зафіксувати. Для розрізнення свідомості та психіки, мислення й розуму їх варто розрізняти. Свідомість – це вища здатність психіки, в якій дійсність відображається у формах культури. Тобто свідомість – це не лише психічне, але й соціо-культурне явище. Студент має пояснити, яким саме чином свідомість пов’язана з культурою та суспільством.

Крім цього, варто не забувати, що центром свідомості є людське Я. Саме навколо нього відбуваються усі свідомі процеси психіки. Я є активним суб’єктом волі, переживань, розуміння. Предметним середовищем реалізації свідомості є світ. В цілому феномен свідомості складається з активного Я спрямованого на світ (і самого себе) через символічні форми культури (мову, поняття, символи, речі, образи). В той же час не варто забувати, що Я людини є уявним буттям її самосвідомості, воно поступово формується і схоже на спалах світла в безодні несвідомого.

2.                Окремо необхідно пояснити проблему виникнення свідомості. Для цього корисно пошукати відмінності у свідомості людини, психіці тварини та електронних процесах комп’ютера. Найперше – виявилося, що мозок людини може розвиватися під впливом не лише біологічних, але й соціальних факторів. Зокрема в родовому суспільстві через протиставлення «Ми» і «Ти» формувалося «Я» – основа свідомості. Рушієм розвитку мозку, родових відносин стали мова і праця. Разом вони спонукали розвиток культури – системи символів, речей, відношень, значень, понять, які утворили принципово нову, штучну, неприродну реальність культури, яка виступає творцем свідомості людини. Суттєвими факторами формування свідомості були гра і культ. 

3.                 Потрібно розрізняти психіку і свідомість. Психіка набагато ширша за свідомість, адже включає в себе несвідоме. Якщо психіка – це здатність чуттєво сприймати і емоційно реагувати на світ, то свідомість неперервний потік переживань, що складається з актів переживань, що утворюють досвід – сприймання, міркування, пригадування, хотіння, оцінювання, розуміння, пам’яті, тощо. Людське Я виступає центром усіх свідомих чуттєвих, оціночних та раціональних актів. Сучасна феноменологія називає свідомими ті з них, які проходять у світлі Я, а ті, що виходять зі сфери світла Я - є несвідомими. Було б помилкою редукувати свідомість лише до мислення, свідомими актами є і воління, і емоційне переживання й оцінки.

Окремо постає проблема співвідношення психічного та ідеального. Ідеальне, як сфера смислів та цінностей виступає предметом спрямованості свідомості.

4.                Необхідно зрозуміти, що свідомість має структуру. Компонентна структура охоплює: 1) знання, 2) цінності, інтереси, емоції, потреби, 3) програми. Знання, що утворюють когнітивну сферу свідомості, відтворюють наявне буття. Цей структурний рівень представлений відчуттями, сприйманнями, уявленнями, поняттями, судженнями. Цінності, потреби, інтереси, емоції, що створюють мотиваційно-вольову сферу, відкривають буття в його незавершеності. Програми, проекти, що демонструють нормативно-проективну сферу, виявляють здатність буття до змін.

З інших курсів студент вже має уяву про рівневу структуру свідомості: несвідоме, свідоме, передсвідоме. У Фрейда несвідомим (Воно) є інстинкти, бажання, лібідо. Свідомим (Я) є активний суб’єкт, який володіє здатністю самоусвідомлення. Передсвідомим (Над-Я) є сфера своєрідних соціальних фільтрів (совість, ідеали, традиції, цінності, заборони, тощо). Необхідно пояснити, чим індивідуальне несвідоме відрізняється від колективного несвідомого, про яке писав Юнг. Останнє є відображенням досвіду попередніх поколінь, загальнолюдські прообрази-архетипи. На архетипах ґрунтуються сновидіння, міфи, символіка художніх творів.

 

Питання для самостійної роботи:

1.                Основні акти та властивості свідомості.

2.                Самосвідомість та її функції.

3.                Основні філософські концепції свідомості.

4.                Поясніть взаємозв’язок свідомості і мови.

5.                Чи є свідомість у тварин? Чому?

 

 

22