Главная->Маркетинг->Содержание

Маркетинг тести

1.      Маркетингова товарна політика - це:

2.      На що орієнтуються підприємства, здійснюючи маркетингову діяльність:

3.      Найважливіші інструменти (елементи) маркетингу:

4.      Метою маркетингової товарної політики на етапі елімінації товару є:

5.      Основними суб’єктами маркетингу є:

6.      Інтерактивний маркетинг – це:

7.      Маркетинг-мікс – це:

8.      Маркетингова стратегія – це:

9.      Концепція вдосконалення виробництва стверджує, що:

10.  Концепція збуту стверджує, що:

11.  З точки зору маркетингу товар визначають як:

12.  Ремаркетинг застосовується

13.  Демаркетинг застосовується

14.  Товарний потенціал – це:

15.  Здійснюючи маркетингову діяльність, діяльність підприємства направлена на :

16.  Визначте, які характеристики товару створюють рівень товару з підкріпленням:

18.  Товарний клімат – це:

19.  Товар – це:

20.  Товарний асортимент – це:

21.  Товарна номенклатура – це:

22.  Гармонічність товарної номенклатури – це:

23.  Глибина товарної номенклатури – це:

24.  Структура асортименту – це:

25.  Насиченість товарної номенклатури – це:

26.  Споживна цінність товару – це

27.  Під структурою товарного портфеля розуміють:

28.  За умов командно-адміністративної системи управління ціна визначалася:

29.  Категорії “ціна товару”, “попит на товар”, “пропонування товару” на ринку продавця та на ринку покупця є:

30.  Агрегатний метод ціноутворення використовується при визначенні ціни на:

31.  Ціна рівноваги товару на ринку:

32.  Яку ціну призначають на етапі спаду життєвого циклу товару:

33.  Що становить основу при застосуванні стратегії «ціни проникнення»?

34.  Що є основним орієнтиром у процесі ринкового ціноутворення?

35.  Який із факторів ціноутворення повністю контролюється фірмою?

36.  Який із методів розрахунку початкової (вихідної) ціни є найпростішим?

37.  Коли фірми застосовують такий метод ціноутворення, як “собівартість + прибуток”?

38.  Перевага встановлення ціни за методом визначення споживної вартості полягає в тому, що ціна:

39.  Суть методу визначення ціни “за точкою беззбитковості” полягає у:

40.  Якщо фірма виходить на ринок з товаром-новинкою, що має патентний захист, то можлива цінова стратегія:

41.  Зміст стратегії “зняття вершків”, застосованої фірмою, полягає в тому, що:

42.  Встановлення ціни “за географічним принципом”, як правило, передбачає таку стратегію:

43.  Під якістю розуміють:

44.  До ергономічних показників належать:

45.  До показників надійності належать:

46.  До показників призначення належать:

47.  Показники уніфікації :

48.  Показники технологічності:

49.  „Петля якості” – це:

50.  Система якості – це:

51.  Забезпечення якості – це:

52.  Поліпшення якості – це:

53.  Рейтинг товару – це:

54.  Імідж товару – це:

55.  „Паблік-рилейшнз” – це:

56.  Імідж фірми – це:

57.   Конкурентоспроможність – це:

58.   Потенційна конкурентоспроможність – це:

59.  Реальна конкурентоспроможність – це:

60.   Попит на товар у контексті категорій “ціна”, “попит”, “пропозиція” можна визначити як:

61.   Сегмент ринку це:

62.   Співвідношення категорій “ціна”, “попит” та “пропозиція” за умов ринку є таким:

63.   Поняття “потрібна кількість товару” означає:

64.  Поняття “пропонована кількість товару” означає:

65.  Попит на товар буде менш еластичним у тому разі, коли:

66.  Ієрархія потреб за А.Маслоу є такою:

67.  Потреба – це:

68.  Інфраструктура ринку товарів – це:

69.        Консюмеризм – це:

70.  Гранична корисність – це:

71.  Гранична норма заміщення – це:

72.  Раціональність – це:

73.  Мікроекономічна теорія споживацької поведінки ґрунтується на такій аксіомі:

74.  В чому полягає ефект Веблена:

75.  В чому полягає ефект приєднання до більшості:

76.   Криві байдужості відображають:

77.  Місткість ринку – це:

78.  Загальний потенціал ринку – це:

79.  Для отримання відповіді на пошукове запитання «Як споживачі ставляться до торгової марки фірми та її конкурентів?» слід провести:

80.  Стратегічний маркетинг передбачає:

81.  Основні сили, які діють у макросередовищі підприємства – це:

82.  Ринкова ніша – це:

83.  Ринкове вікно – це:

84.  Цільовий ринок – це:

85.  „Ринок покупців” – це ситуація, коли

86.  Позиціювання – це

87.  Визначте, в який з напрямків комплексного дослідження ринків входить постанова місткості ринку:

88.  Асортиментна політика – це:

89.  Товарна політика – це:

90.  Венчурна група – це:

91.  Стратегія інтенсивного зростання фірми полягає:

92.  Стратегія диверсифікації полягає:

93.  Чим є стратегічна матриця?

94.  Яка позиція в матриці БКГ відповідає стратегії атаки:

95.  Яка позиція в матриці БКГ відповідає стратегії відступу?

96.  Яка комбінація умов відповідає стратегії повної диверсифікації в матриці „товари/ринки”?

97.  Диверсифікація латеральна – це:

98.  Життєвий цикл товару – це:

99.  Стратегія інтенсивного маркетингу передбачає:

100.          Стратегія вибіркового проникнення передбачає:

101.          Назвіть послідовність стадій життєвого циклу товару:

102.          Етап впровадження на ринок – це:

103.          Етап зростання – це:

104.          Розробка товару полягає:

105.          Що таке розробка нового товару:

106.          Дизайн – це:

107.          Товар ринкової новизни – це:

108.          Визначте, які характеристики товару створюють рівень товару з підкріпленням:

109.          Метою маркетингової товарної політики на етапі елімінації товару є:

110.          Що таке пробний маркетинг:

111.          Що таке товарна марка:

112.          Що таке логотип:

113.          Що означає символ поряд з маркою:

114.          Фірмовий стиль це:

115.          Штриховий код – це:

116.          Що таке товарний знак?

117.    Згідно із законом України офіційно зареєстрованими елементами Т3 не можуть бути:

118.    Упаковка товару – це:

119.          Брендинг – це:

120.          Що таке товарна одиниця?

 

1