Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 М.М. Теліщук - Історія економіки та економічної думки - невідомий - Studbook

М.М. Теліщук - Історія економіки та економічної думки

Аннотація

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

Опис навчальної дисципліни

Розділ І (ЗМ 1). Господарські форми економіки та особливості економічної думки стародавнього світу

--- Тема 1.1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки.  Наукова періодизація історії економіки

--- Тема 1.2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій

--- Тема 1.3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н. е. – V ст.)

Розділ ІІ (ЗМ 2). Господарство та економічна думка суспільства Європейської цивілізації в еріод середньовіччя (V – ХV ст.)

Розділ ІІІ (ЗМ 3). Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (ХVІ – перша половина ХVІІІ ст.)

Розділ IV (ЗМ 4). Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав друга половина ХVІІІ ст. – перша половина ХІХ ст.)

--- Тема 4.1. Особливості промислового перевороту у провідних країнах світу

--- Тема 4.2. Економічна думка у другій половині ХVІІІ ст. – першій половині ХІХ ст.

Розділ V (ЗМ 5). Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.)

--- Тема 5.1. Становлення та розвиток монополістичного капіталізму в провідних країнах світу

--- Тема 5.2. Економічна думка в період монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.)

Розділ VІ (ЗМ 6). Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями кономічної думки в Україні (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.)

Розділ VІІ (ЗМ 7). Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного озвитку суспільства Європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.)

--- Тема 7.1. Світове господарство у міжвоєнний період

--- Тема 7.2. Економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільства европейської цивілізації (перша половина ХХ ст.)

Розділ VІІІ (ЗМ 8). Розвиток національної економіки країн Європейської цивілізації в системі вітового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина ХХ ст. )

--- Тема 8.1. Основні тенденції розвитку світового господарства у другій половині ХХ ст.

--- Тема 8.2. Економічна думка у другій половині ХХ ст.

Розділ ІХ (ЗМ 9). Світове господарство та основні напрями економічної думки на етапі нформаційно-технологічної революції (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

--- Тема 9.1. Світове господарство на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

--- Тема 9.2. Основні напрями економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

Розділ Х (ЗМ 10). Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та ормування засад ринкового господарства в УкраЇні у 90-х роках ХХ ст.

--- Тема 10.1. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи

--- Тема 10.2. Формування засад ринкового господарства в Україні у 90-х роках ХХ ст.

Тематика науково-дослідних робіт, завдання до виконання реферативних робіт для студентів енної форми навчання та індивідуальних робіт для студентів заочної форми навчання

Розділ І (ЗМ 1)Господарські форми економіки та особливості економічної думки тародавнього світу

Предмет і завдання історії економіки та економічної думки

Наукова періодизація економічної історії

Історико-економічне значення неолітичної революції

Особливості східного рабства (Єгипет, Межиріччя, Індія, Китай)

Особливості східного рабства

Історико-економічне значення трипільської культури

Господарство античної Греції

Економічні фактори піднесення та занепаду Риму. І-й період Римської держави (VIII – VI ст. до н. е.) – царський

ІІ-й період Римської держави (510–31 рр. до н. е.) – республіканський

ІІІ-й період Римської держави (31 р. до н. е. – к. ІІІ ст. н. е.) – рання Римська імперія

IV-й період Римської держави (ІІІ–V ст. н. е.) – пізня Римська імперія

Фінансова та податкова система стародавнього світу

Основні терміни і поняття

Хронологія історії економіки стародавнього світу

Завдання для перевірки знань (тести)

Розділ ІІ (ЗМ 2)Господарство та економічна думка суспільства Європейської цивілізації в період середньовіччя (V – ХV ст.)

Формування і розвиток феодальних відносин у Зах. Європі (на прикладі Франції, Англії, Німецьких земель)

Середньовічне місто, цехове ремесло, торгівля

Економічна думка середньовіччя. Учення про “справедливу ціну” Фоми Аквінського

Економічна думка на Україні доби середньовіччя

Основні терміни і поняття

Хронологія історії формування і розвитку феодальних відносин у Західній Європі

Завдання для перевірки знань (тести)

Розділ ІІІ (ЗМ 3). Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (ХVІ – перша половина ХVІІІ ст.)

Великі географічні відкриття, їх історико-економічне значення

Мануфактурне виробництво як основний аспект генези індустріального суспільства

Спільні риси та відмінності цехового і мануфактурного виробництва

Зміни у структурі розподілу доходів від виробництва

Перша хвиля буржуазних революційта їх економічне значення

Мануфактурний період української промисловості

Теологічне обгрунтування протестантизмом(Лютер, Кальвін) економічних змін у першій половині ХVІ ст.

Економічні погляди меркантелістів та фізіократів, їх роль у виникненні класичної політичної економії(В. Стаффорд, В. Петті, П. Буагільбер, економічна таблиця Ф. Кене)

Фізіократія

Учення про природний порядок

Учення фізіократів про капітал

Висновки

Економічна думка в Україні у XVІІ–XVІІІ ст.

Основні терміни і поняття

Хронологія історії генези капіталізму

Завдання для перевірки знань (тести)

Розділ IV (ЗМ 4)Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав друга половина ХVІІІ ст. – перша половина ХІХ ст.)

1. Передумови промислової революції

Перетворення Англії у “майстерню світу”

Особливості промислового перевороту у Франції, Німеччині, США

Економічні погляди А. Сміта та Д. РікардоА. Сміт (1723–1790 рр.).

Д. Рікардо (1772–1823)

Економічні погляди на принципи оподаткування Дж. С. Міля і А. Вагнера. Жан Батист Сей

Жан Батист Сей

Історична школа Німеччини

Марксистська економічна теорія

Основні терміни і поняття

Хронологія історії генези капіталізму

Завдання для перевірки знань (тести)

Розділ V (ЗМ 5). Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної онкуренції (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.)

Монополістичний капіталізм – основні ознаки,типи монополістичних об’єднань.

Особливості процесу індустріалізації у провідних країнах світу (США, Німеччина, Англія, Франція, Японія)

Зовнішньоекономічні зв’язки. Причини Першої світової війни

Виникнення та сутність маржиналізму(Альфред Маршалл, Джон Бейтс Кларк, Вільфредо Парето, Леон-Марі Еспрі Вальрас)

“Податкова держава” Йозефа Алоїза Шумпетера

Основні терміни і поняття

Хронологія історії розвитку монополістичного капіталізму

Завдання для перевірки знань (тести)

Розділ VІ (ЗМ 6)Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної умки в Україні (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.)

1. Особливості промислового розвитку України у ХІХ ст.

Столипінська аграрна реформа в українських землях

8.3. Промислове піднесення в Україні напередодні Першої світової війни.Господарство України в 1914–1920 рр.

Ліберально-дворянська течія – А.О. Скальковський,Д.П. Журавський, Д.М. Струков

М.П. Драгоманов

Вплив на економічну думку в Україні наукової діяльності М. Зібера, С. Подолинського, М. Туган-Барановського, Є. Слуцького

Основні терміни і поняття

Хронологія історії розвитку господарстваУкраїни у ХІХ – на початку ХХ ст.

Завдання для перевірки знань (тести)

Розділ VІІ (ЗМ 7). Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного озвитку суспільстваЄвропейської цивілізації (перша половина ХХ ст.)

Економічні зміни в господарстві воюючих країн.

Характерні риси розвитку господарств країн світу у 20-ті рр. План Ч. Дауеса

Світова економічна криза 1920–1933 рр.Американський та німецький шляхи виходу з кризи

Економічна теорія монополістичної конкуренціїЕдвара Хейстінгса Чемберліна

2. Економічна теорія недосконалої конкуренції Джоан Вайолет Робінсон

Економічні погляди Дж. М. Кейнса

ПОСТУЛАТИ КЛАСИЧНОЇ ШКОЛИ, ЯКІ ЗАПЕРЕЧУЄ КЕЙНС [58]

Основні терміни і поняття

Хронологія історії розвитку світового господарства у міжвоєнний період

Завдання для перевірки знань (тести)

Розділ VІІІ (ЗМ 8). Розвиток національної економіки країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.)

Особливості та закономірності розвитку світового господарства у другій половині ХХ ст. Інтеграційні процеси в економіці.Господарство провідних країн світув роки Другої світової війни

Особливості та закономірності розвитку країн світу в 40–90 рр.

Особливості та закономірності розвитку країн світу – США, Великобританії, Японії, Франції, Німеччини

Повоєнне неокейнсіанство – А. Хансен, П. Семюелсон, Дж. Робінсон

Повоєнний неолібералізм – Ф. Хайєк, В. Ойкен

Неокласичне відродження

Основні напрями інституціоналізму

Важливість внеску Мітчела в інституціональну теорію полягає у:

Висновки

Основні терміни і поняття

Хронологія історії розвитку господарства провідних країн світу після Другої світової війни

Завдання для перевірки знань (тести)

Розділ ІХ (ЗМ 9). Світове господарство та основні напрями економічної думки на етапі нформаційно-технологічної революції кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.)

Особливості міжнародних економічних зв’язків

Загальна характеристика економіки країн,що розвиваються

Мілтон Фрідмен – основоположник монетаризму

Трансформаційні та глобалізаційні теорії(Гуннар Мюрдаль, Пітер Друкер, Алвін Тоффлер, Д. Белл)

Основні терміни і поняття

Хронологія історії розвитку світового господарства в умовах інтернаціоналізації, інформатизації та глобалізації

Завдання для перевірки знань (тести)

Розділ Х (ЗМ 10)Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та ормування засад ринкового господарства в Україні у 90-х роках ХХ ст.

Радянська економічна система між Першою та Другою світовими війнами. Неп в Україні

Господарство України в умовах сталінщини (1929–1941 рр.)

Західноукраїнські землі у міжвоєнний період

Податки за часів непу

Економіка України в 40–90 рр. ХХ ст. Господарство України в роки Другої світової війни та повоєнної відбудови

Формування господарства технотронного характеру

Економічна думка першої половини ХХ ст.  (О.В. Чаянов, М.Д. Кондратьєв) та складання радянської політичної економії

Проголошення політичної та економічної незалежності України. Проблеми і труднощі економічного розвитку України в умовах незалежності та переходу до ринкової економіки

Проблеми податкової реформи

Основні терміни і поняття

Хронологія історії розвитку господарства України у повоєнний період

Завдання для перевірки знань (тести)

ЛІТЕРАТУРА

Додаткова література

Навчальне видання

 

1