Главная->Філософія->Содержание->Питання для самоконтролю:

Лекції з Філософії (частина 2)

Питання для самоконтролю:

1.                Розкрийте процес формування поняття «філософія права» в різ­них філософських концепціях.

2.                Доведіть, що право — це лише однаковий для різних людей формалізований шлях до набуття прав на різні об’єкти, а не їхнє розда­вання порівну кожному.

3.                Обґрунтуйте, чому лише вільні індивіди є носіями, суттю і сенсом права.

4.                За яких умов закон є знаряддям реалізації права, а за яких він може суперечити праву?

5.                Чим визначається загальнообов'язковість правового закону?

6.                Які статті Конституції України закріплюють юридичнозначимі ас­пекти свободи людини як духовної особистості. Прокоментуйте їхній зміст.

7.                Українські громадяни є суб'єктами чи об'єктами права? Проана­лізуйте сучасну ситуацію на конкретних прикладах.

8.                Чи є сучасні громадяни України свідомими суб’єктами власних прав. Ваші аргументи: «за» і «проти».

 

 

Теми рефератів

1.  Закон і право. Поняття правової держави.

2.  Права людини і проблеми гуманізації суспільних відносин.

3.  Правота свобода.

4.  Гносеологія юридичного праворозуміння.

5.  Права і свободи людини і громадянина.

6.  Правова держава: історія ідей і сучасність.

7.  Мораль і право.

.8. Конституційне праворозуміння; права людини, правовий закон, правова держава.                             

9. Філософія права в Україні.

 

Література:

Бердяев Н. А. Философия неравенства. − М., 1990. 

Гегель. Философия права. − М., 1990.

Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради Українй"28 червня 1996 року. − К., 1996.

Нерсесянц В. С. История идей правовой государственности. − М., 1993.

Нерсесянц В. С. Право — математика свободы. − М., 1996.

Рябов С. Г. Політологічна теорія держави. − К., 1996.

Чичерин Б. Н. Философия права. − М„ 1990.

 

 

6