Главная->Філософія->Содержание->ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

Лекції з Філософії (частина 2)

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1.          Введение в философию: Учебник для вузов: в 2 ч. Ч. 1 / Под общ. ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1989.

2.          Введение в философию: Учебник для вузов: в 2 ч. Ч. 2 / Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1989.

3.          Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій – К.: Вілбор, 1997.

4.          Касьян В.І. Відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2003.

5.          Кунцман П., Буркард Ф.-П., Видман Ф. Философия: dtv-Atlas. Пер. с нем. – М., 2002.

6.          Петрусенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2002.

7.          Спиркин А.Г. Основы философии. Учебное пособие для вузов – М.: Политиздат, 1988.

8.          Філософія: Навчальний посібник / За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997.

9.          Філософія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2007.

10.     Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник / Бичко І.В., Табачковський В.Г., Горак Г.І. та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1994.

11.     Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж. Навч. посібник. – К.: Наукова думка. 2000.

12.     Філософія. Підручник / Заг. ред. Горлача М.І. Кременя В.Г., Рибалка В.К. – Харків: Консум, 2000.

13.     Філософія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. / В.Х. Артюнов, М.М. Демченко, С.Л.Йосипенко та ін. – К.: КНЕУ, 2001.

14.     Черній А.М., Тимошенко З.І. Філософія: твої кроки до Мудрості: Авторизований конспект-практикум. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001.

 

 

48