Главная->Філософія->Содержание->Питання для самоперевірки:

Лекції з Філософії (частина 2)

Питання для самоперевірки:

1.    Назвіть характерні риси української філософії.

2.    Дайте визначення поняттю “кордоцентризм”.

3.    Хто з українських філософів розвивав ідеї “філософії серця”?

4.    В чому головне завдання філософії за Г.Сковородою?

5.    Філософсько-естетичні погляди Лесі Українки.

6.    Філософські ідеї Дмитра Чижевського.

7.    Назвіть українських філософів другої пол. XX-поч. XXI ст.

 

Питання для дискусії та міркування

1. Чому міфологічні уявлення давніх слов'ян про межові підстави людського буття вчені відносять до передісторії філософії, а погляд на ці самі питання у пам'ятках культури Київської Русі аналізується у контексті власне історії філософії? З якого часу слід починати відлік історії української філософії і чому?

2. Спадщину діячів культури Київської Русі як перший етап історії філософії свого народу вивчають історики української, білоруської та російської філософії. Чи мають усі вони достатні для цього підстави? Якщо так, то чи відрізнятиметься образ філософської думки Київської Русі, що його відтворюватимуть історики філософії кожного з трьох східнослов'янських народів?

Обгрунтуйте свою позицію.

1. У чому, на вашу думку, полягає відмінність філософського світорозуміння київських книжників від поглядів філософів Візантії, Давньої Болгарії, середньовічної Західної Європи?

2. Які особливості філософської культури княжої доби простежуються в наступній історії українського філософського мислення, визначаючи специфіку історії української філософії?

 

Теми рефератів:

1.     Філософські мотиви «Слова о полку Ігоревім».

2.     Основні риси філософських пошуків Київської Русі.

3.     Гурток київських книжників.

4.     Філософські ідеї діячів Острозького культурно-освітнього центру.

5.     Філософські погляди І. Вишенського.

6.     Філософія братських шкіл.

7.     «Філософія серця» і розуміння щастя Г. Сковородою.

 

Основна література:

1.                Історія філософії. Підручник / За ред. В.І. Ярошовця. – К., 2002.

2.                Всемирная энциклопедия: Философия. – М., Минск, 2001.

3.                Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах: Навчальний посібник. – К., 1997.

4.                Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – К., 2007.

 

 

47