Главная->Філософія->Содержание->Питання для самоперевірки:

Лекції з Філософії (частина 2)

Питання для самоперевірки:

1.                Чому теорія З. Фрейда є “філософією підозри”?

2.                В чому полягав задум “Логіко-філософського трактату” Л. Вітгенштейна?

3.                Що таке філософія мовних ігор пізнього Л. Вітгенштейна?

4.                Що таке “архетипи колективного несвідомого” згідно з Карлом Юнгом?

5.                Які види любові виділяє Є. Фромм?

6.                Яку революцію спричинила філософія екзистенціалізму?

7.                В чому сенс космічної еволюції згідно з Теяром де Шарденом?

8.                Чим радикальний марксизм Леніна, Сталіна відрізняється від поміркованого марксизму М.Плеханова, А. Грамши.

9.                Франкфуртська школа про відчуження людини та перспективи її сучасного стану.

10.           Проаналізуйте основні риси комунікативної філософії.

11.           Філософія діалогу.

 

Питання для дискусії та міркування

1. Що є джерелом сучасного неопозитивізму та постпозитивізму?

2. Виділіть логіко-філософські школи неопозитивізму.

3. Визначте основні риси неопозитивізму.

4. Визначте специфічні риси постпозитивізму.

5. Що таке критичний раціоналізм?

6. Що таке герменевтика?

 

Теми рефератів

1.     Структуралізм у гуманітарному пізнанні.

2.     Проблема раціонального та ірраціонального у філософії XX ст.

3.     Загальне та особливе у неопозитивізмі і постпозитивізмі.

4.     Неопозитивізм і постпозитивізм.

5.     Герменевтика та інші напрями філософії пізнання.

 

Основна література:

1.                Історія філософії. Підручник / За ред. В.І. Ярошовця. – К., 2002. 

2.                Введение в философию: Учебное пособие для вузов / Под ред. И.Т.Фролова. – М., 2002. 

3.                Всемирная энциклопедия: Философия. – М., Минск, 2001.

4.                Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник для студ. вузов. – М., 2005.

5.                Любутин К.Н, Саранчин Ю.К. История западноевропейской философии: Учеб. пособие для вузов. – М., 2005.

6.                Новая философская энциклопедия. В 4-х томах. – М., 2010.

7.                Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – К., 2007.

8.                Реале Дж. и Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 4. – СПб., 1997.

Современная западная философия: Словарь / Сост. B.C. Малахов, В.П. Филатов и др. – М., 1991.

 

 

41