Главная->Філософія->Содержание->Т. 15: СУЧАСНА ЗАХІДНА ФІЛОСОФІЯ

Лекції з Філософії (частина 2)

Т. 15: СУЧАСНА ЗАХІДНА ФІЛОСОФІЯ

Мета: з’ясувати формування і розвиток філософських поглядів К. Маркса і Ф. Енгельса; зміст концепції матеріалістичної діалектики. Розкрити роль Г.Плеханова і російських марксистів у пропаганді марксистської філософії; розвиток філософії марксизму-сталінізму. Дослідити філософські погляди А.Шопенгауера, Ф.Ніцше на проблему людини як суб’єкта водіння; ідею надлюдини у філософії Ф.Ніцше; життя як культурно-теоретичний процес (В.Дільтей). Розкрити філософію позитивізму (О. Конт), неопозитивізму (Л. Вітгенштайн) та постпозитивізму (К.Поппер, Т. Кун, П.К. Фейєрабенд та І. Лакатос). Проаналізувати основні положення філософської герменевтики; проблематику спілкування і розуміння. З’ясувати проблематику буття людини, сенс існування та свободи в екзистенціалізмі М. Хайдеггера, К. Ясперса та Ж.П. Сартра. Філософські ідеї психоаналізу З.Фрейда та неофрейдистів. Любов як найвищу цінність у Е. Фромма.

Основні поняття: позитивізм, неопозитивізм, прагматизм, філософія життя, психоаналіз і неофрейдизм, екзистенціалізм, постпозитивізм, лібідо, сублімація, підсвідоме, архетипи колективного бесвідомого, екзистенція, діалектичний матеріалізм, марксизм, феноменологія, герменевтика, атеїзм, сцієнтизм, «філософія життя», ірраціоналізм, персоналізм, герменевтика.

 

План лекції:

1.     Особливості, представники та течії некласичної філософії XX ст.

2.     Ірраціоналістичні та сцієнтичні течії в некласичній філософії XIX ст.

3.     Науково-натуралістична філософія XX ст.

4.     Антропологічно-гуманістична філософія XX ст.

5.     Сучасна постнекласична філософія.

 

 

35