Главная->Філософія->Содержание

Лекції з Філософії (частина 2)

Т. 10.: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

1. Сутність права.

2. Право і закон.

3. Правова держава.

Питання для самоконтролю:

ЗМ 3 (Т. 11-16). Історія філософії.

Т. 11: АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

1. Загальна характеристика Античного світогляду і філософії.

2. Досократичний період античної філософії.

3. Класичний період античної філософії (Сократ, Платон, Аристотель)

4. Характерні риси елліністичної філософії.

Питання для самоконтролю:

Т. 12: ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ

Загальна характеристика Середньовічного світогляду і філософії.

Особливості, етапи, представники східної та західної патристики.

Схоластика і містика. Проблема універсалій у Середньовічній філософії.

Взаємовідношення віри і розуму, філософії та теології у Фоми Аквінського та пізній схоластиці.

Пізня схоластика:

Філософські ідеї Відродження.

Питання для самоперевірки:

Т. 13: ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ І ПРОСВІТНИЦТВА

Загальна характеристика філософії Нового часу: школи, представники, ідеї.

2. Емпіризм як науковий та політико-правовий принцип.

3. Раціоналізм як науковий підхід та напрямок метафізики.

4. Філософсько-правові ідеї Просвітництва.

Питання для самоперевірки:

Т. 14: КЛАСИЧНА НІМЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ

1. Характерні особливості Німецької Класичної філософії.

2. Гносеологічні та етичні погляди І. Канта.

3. Діалектика суб’єкту Й. Фіхте та натурфілософія Ф. Шеллінга.

4. Діалектичний метод та система об`єктивного ідеалізму Г. Гегеля.

5. Філософськй антропологізм Л. Фейєрбаха.

Питання для самоперевірки:

Т. 15: СУЧАСНА ЗАХІДНА ФІЛОСОФІЯ

1. Особливості, представники та течії некласичної філософії XX ст.

    2. Ірраціоналістичні та сцієнтичні течії в некласичній філософії XIX ст.

3. Науково-натуралістична філософія XX ст.

4. Антропологічно-гуманістична філософія XX ст.

5. Сучасна постнекласична філософія

Питання для самоперевірки:

Т. 16: УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ

1. Особливості української філософської парадигми від давніх часів до XVII ст.

2. Філософія Києво-Могилянської доби.

3. Філософська концепція Григорія Сковороди та Т. Шевченка.

4. Філософія України XIX - початку XX ст.

Питання для самоперевірки:

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Філософські першоджерела:

 

1