Главная->Філософія->Содержание->Питання для самоконтролю:

Лекції з Філософії (частина 1)

Питання для самоконтролю:

1.     Коли і чому в філософії виникає проблема буття?

2.     В чому Ви бачите діалектику Великого світу і малих світів (соціального, духовного, біологічного)?

3.     Розкрийте специфіку людського буття.

4.     Проаналізуйте поняття суще, сутність, існування.

5.     Чи може існувати світ там, де немає людини?

 

Питання для дискусії та міркування

1. Яке співвідношення між властивістю, якістю та річчю?

2. Як розуміли діалектику змінності та сталості Геракліт, Парменід, Демокріт, Платон, Арістотель?

3. Дайте характеристику трьом моделям буття.

4. Що означає вираз «життя як особливий тип реальності»?

5. Що таке духовне, психіка, свідомість?

6. Які існують проблеми створення цілісної картини світу?

7 Наведіть приклади перцептуальних деформацій просторово-часових характеристик, що викликані фізіологічними та психологічними особливостями людини.

8. Чи можна вважати рухом наші думки?

9. Чому прогресивні, революційні, наукові відкриття можуть призвести до кризи в науці?

10. Дайте визначення топології та метрики простору.

 

Теми рефератів

1. Категорія буття: її зміст і специфіка.

2. Буття і небуття.

3. Проблематичність людського буття.

4. Людина у Всесвіті.

 

Література:

1.     Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. Філософія. Підручник. – К., 2002.

2.     Губерський Л.В., Надольний І.Ф., Андрущенко В.П., Розумний В.П., Бойченко В. П.  Філософія: Навч. Посібник. — К., 2005.

3.     Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. – М., 1996.

4.     Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: Мислителі. Ідеї. Концепції: Підручник. — К., 2005.

5.     Лазарев Ф.В. Трифонова М.К. Философия. Учебное пособие. – Симферополь, 1999.

6.     Миронов В.В. Иванов А.В. Онтология и теория познания. Учебник. – М., 2005.

7.     Мир философии. Книга для чтения. В 2 т. – Т. 1. – М., 1991.

8.     Новая философская энциклопедия. В 4-х томах. – М., 2000.

9.     Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. – К., 1995.

10.                       Основы онтологии. Учебное издание. – СПб., 1997.

11.                       Петрушенко В.Л. Філософія. Навчальний посібник. – К., 2002.

12.                       Плотников В.И. Онтология: Хрестоматия. — М.; Екатеринбург, 2004.

13.                       Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. — К., 2007.

14.                        Спиркин А.Г. Философия. Учебник. – М., 2002.

 

 

21