Главная->Філософія->Содержание->Питання для самоконтролю:

Лекції з Філософії (частина 1)

Питання для самоконтролю:

1.     Охарактеризуйте емпіризм, раціоналізм та інтуїтивізм як класичні види гносеологічних систем.

2.     Чи є діалектика універсальним методом наукового пізнання?

3.     Порівняйте діалектичну та феноменологічну методології пізнання.

4.     Поясніть єдність теоретичного і практичного в пізнанні.

5.     Різновиди пізнання: наукове, особисте, моральне, мистецьке.

 

Питання для дискусії та міркування

1. Які співвідношення понять істина, омана, неправда, уявлення, фантазія? Чи закономірна омана у процесі пізнання? Визначте ці закономірності, виходячи з діалектики процесу пізнання.

2. У Стародавній Греції під діалектикою розуміли мистецтво вести ефективну дискусію. Який сучасний зміст цього поняття?

3. У чому причини скептицизму й агностицизму?

4. Що значить «гіпотеза»? Яка найважливіша умова необхідна для того, щоб гіпотеза перетворилась у наукову теорію?

5. Чи володіє аналогія доказовою силою і який її зв'язок з гіпотезою?

6. Як ви розумієте термін «пізнавальна позиція»?

7. Що таке методологія наукового пізнання, її предмет та функції4?

 

Теми рефератів

1. Знання і віра.

2. Істина і користь. Реалізація знань.

3. Пізнання та творчість.

4. Основні проблеми сучасної філософії та методології науки.

 

Література:

1.     Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. Філософія. Підручник. – К., 2002.

2.     Губерський Л.В., Надольний І.Ф., Андрущенко В.П., Розумний В.П., Бойченко В. П.  Філософія: Навч. Посібник. — 5 вид., випр. і доп. — К., 2005.

3.     Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. – М., 1996.

4.     Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: Мислителі. Ідеї. Концепції: Підручник. — К., 2005.

5.     Лазарев Ф.В. Трифонова М.К. Философия. Учебное пособие. – Симферополь, 1999.

6.     Лешкевич Т.Г. Философия науки: Традиции и новации. Учебное пособие для вузов. – М., 2001.

7.     Мир философии. Книга для чтения. – М., 1991.

8.     Миронов В.В. Иванов А.В. Онтология и теория познания. Учебник. – М., 2005.

9.     Новая философская энциклопедия. В 4-х томах. – М., 2001.

10.                       Петрушенко В.Л. Філософія. Навчальний посібник. – К., 2002.

11.                       Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. — К., 2007.

12.                       Спиркин А.Г. Философия. Учебник. – М., 2002.

 

15