Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 18. Концепція і вимірювання ризиків (стисло) - Курс Інвестування (стисло) - Studbook
Главная->Інвестування->Содержание->18. Концепція і вимірювання ризиків (стисло)

Курс Інвестування (стисло)

18. Концепція і вимірювання ризиків (стисло)

Інвестиц. проект вважається еф-ним, якщо його прибутковість і ризик збалансовані в прийнятній для учасника проекту пропорції. Ризик – це можливість настання несприятливої події, що призводить до різних втрат.

Методи  оцінки ризиків:

 Аналіз чутливості проекту: оцінка впливу факторів інвест. проекту на зміну рез-тивних показ-ів. Цей вид аналізу дозволяє визначити критичні змінні (фактори), які суттєво впливають на проект (обсяг продажів, ціна одиниці прод-ї, і-йні затрати, операційні затрати, термін затримки платежів, рівень інфляції, % по кредиту, ставка дисконту). Здійснюється за доп. спец. програм (project Expert, «Альт-Инвест», Excel). Є дуже наочним, однак недоліком є те, що аналізується лише вплви одного фактору при інших незмінних.

Аналіз сценаріїв розвитку проекту (встановлення впливу на проект одночасної варіації декількох (2-4) факторів через ймовірність кожного сценарію). Три його можл. варіанти розвитку: песимістичний, найбільш вірогідний (нормальний) та оптим-ий. Розрах. сер. знач-ня рез-тивних показ-ів та визначається розмах їх варіації або середньоквадратичне відхилення (чим більший, тим ризиковані ший проект). Недолік: враховує тільки декілька значень рез-тивних показ-ів проекту, хоча в реальності їх може бути більше.

Метод імітаційного моделювання Монте-Карло представляє собою синтез методів аналізу чутливості та аналізу сценаріїв на базі теорії ймовірності. Необхідно: визначити осн. змінні інвест. проекту; визначити всі можливі значення відібраних осн. змінних; визначити ймовірність виникнення кожного значення; побудувати модель. Комп’ютер довільно вибирає значення для кожної із всіх осн. змінних. Базуючись на теорії ймовірності виникнення того чи іншого значення. Використовуючи ці вибрані значення , розраховується NPV проекту. Після великої кількості ітерацій (циклів розр-ів) отримуємо найбільш ймовірну NPV та розподіл всіх її можл. значень зі вказівкою ймовірності їх настання, що дозволяє оцінити ризик, зумовлений реалізацією даного інвест. проекту. При проведенні моделювання слід остерігатись взаємозал. змінних. Даний метод застосовується тоді, коли точних оцінок параметрів задати неможливо, а лише інтервали можливого коливання показ-ка.

18.1. Таким чином, для оцін-ня ступню ризиків різних варіантів вкладення коштів найчастіше використовується коефіцієнт варіації, при цьому, чим менше значення має цей коефіцієнт, тим менш ризиковим є портфель. Коефіцієнт варіації є квадратом стандартного відхилення, яке розраховується з врахуванням середньої дохід-ті активів у відсотках. Отже, за меншим значенням даного коефіцієнту вибирають менш ризиковим портфелем. Однак інколи вказаний спосіб не виправдовує себе, адже необхідно не просто зменшити ризик, а вибрати портфель з найбільшим доходом або отримати і зовсім безризиковий портфель. Щодо вирішення останнього завдання, то попередньо обчислюють коваріацію дохід-ті та коефіцієнт кореляції. Коваріація вимірює дві осн. хар-ки: варіацію дох-ів за акціями та тенденцію цих дох-ів змінюватися разом і одночасно. Додатна коваріація означає, що дохідність двох і-й має тенденцію змінюватися в одному напрямі за певний час. Від'ємна коваріація показує, що дохідність двох і-й має тенденцію змінюватися в різних напрямах за певний період. Зазвичай величину коваріації досить складно інтерпретувати, оскільки це абсолютний статистичний показ-к; тому насамперед використовують коефіцієнт кореляції, який показує співв-ня двох змінних. Коефіцієнт кореляції є заг.шим показ-ком, оскільки стандартизує показ-к коваріації, що дає змогу проводити порівняння ступеня взаємозалежності дох-ів за різними групами і-й на заг.й основі. Коефіцієнт кореляції може змінюватися від -1 до +1: +1 — означає, що обидві змінні зростають і скорочуються абсолютно синхронно в одному напрямі (тобто доходи двох активів змінюються разом лінійно); 1 — означає від'ємне лінійне відхилення між двома змінними, тобто вони змінюються в прямо протилежних напрямах. Коефіцієнт кореляції, який дорівнює нулю, свідчить, що обидві змінні не співвідносні (зміна однієї змінної не залежить від стану іншої). Враховуючи зв'язок між активами, розраховують також стандартне відхилення, значення якого може для певних можл. портфелів бути рівним 0 (досить рідко), тобто це будуть без ризикові портфелі. Таким чином, об'єднання ризикових активів у портфель може приводити до зниження ризику порівняно з ризиком, властивим кожному з цих активів, взятих окремо. Однак рез-т залежить не лише від ризиковості активів, що об'єднуються, а й від характеру взаємозв'язку між їх дохідностями.

 

 

20