Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 1. Порядок відкриття та ведення клієнтських рахунків в іноземній валюті - Курс Банківська Система - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->1. Порядок відкриття та ведення клієнтських рахунків в іноземній валюті

Курс Банківська Система

1. Порядок відкриття та ведення клієнтських рахунків в іноземній валюті

У сучасних умовах українські банки, що мають ліцензію на здійснення валютних операцій (уповноважені банки), можуть відкривати своїм клієнтам рахунки в іноземній валюті:

— поточні;

— депозитні (вкладні).

Поточний валютний рахунок відкривається суб'єкту господарювання (юридичній або фізичній особі-підприємцю) для проведення розрахунків у безготівковій та готівковій формах при здійсненні поточних валютних операцій і для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Поточними торговельними операціями в іноземній валюті є розрахунки:

— між юридичними особами-резидентами та юридичними особами-нерезидентами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності за торговельними операціями;

— між юридичними особами-резидентами на території України за умови наявності індивідуальної ліцензії НБУ;

— між юридичними особами-нерезидентами та юридичними особами-резидентами через юридичних осіб-резидентів-посеред-ників відповідно до договорів, укладених згідно з чинним законодавством України;

— операції на міжбанківському валютному ринку;

— оплата товарів, робіт, послуг з використанням чеків та пластикових карток.

Поточними неторговельними операціями є такі розрахунки:

— виплата готівкової іноземної валюти на витрати, пов'язані з відрядженнями;

— виплата готівкової іноземної валюти за чеками та пласти-ковими картками фізичним особам;

— купівля платіжних документів в іноземній валюті фізичними особами;

— виплата авторських гонорарів і платежів за користування авторськими правами;

— перерахування коштів на проведення міжнародних виставок, симпозіумів, конференцій та інших міжнародних зустрічей;

— оплата праці нерезидентів, які працюють в Україні;

— перерахування коштів в іноземній валюті за навчання, лікування, патентування, сплату митних платежів, членських внесків;

— платежі з відшкодування витрат судових, нотаріальних, арбітражних, правоохоронних органів;

— виплата готівкової іноземної валюти за переказами з-за кордону (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичів тощо);

— переказ за межі України коштів в іноземній валюті (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичам тощо).

Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті підприєм-ство-резидент подає уповноваженому банку ті самі документи, що і для відкриття гривнєвих поточних рахунків. Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому самому банку, де відкрито поточний рахунок в національній валюті, то надання пакета документів не обов'язкове (крім заяви про відкриття рахунка та картки зі зразками підписів та відбитком печатки).

На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб-рези-дентів зараховуються такі кошти:

а) через розподільчі рахунки:

— що надійшли у готівковій формі від нерезидента до каси уповноваженого банку згідно з експортним контрактом у порядку, встановленому чинним законодавством України;

— що ввезені у готівковій формі уповноваженими особами на територію України на транспортних засобах, які надають послуги за межами України та зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну;

— що одержані у готівковій формі як сплата за державне мито, митні платежі та інші збори відповідно до чинного законодавства;

— невикористаний залишок готівкової іноземної валюти та іноземна валюта за платіжними документами: раніше отримані в уповноважених банках України чи за кордоном для оплати витрат на відрядження та експлуатаційних витрат, пов'язаних з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницьких витрат за кордоном;

— що внесені у готівковій формі нерезидентом на рахунок юридичної особи-резидента як благодійний внесок;

— за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунка в порядку, встановленому чинним законодавством;

— перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами;

— повернені з будь-яких причин нерезидентом, на користь якого були перераховані раніше;

— перераховані з-за кордону нерезидентом на рахунок резидента, який виступає посередником, для подальшого перерахування іншим резидентам — суб'єктам підприємницької діяльності на підставі договорів комісії, доручення, консигнації;

— перераховані як благодійний внесок юридичними особами-нерезидентами;

— перерахована з-за кордону нерезидентами гуманітарна допомога за наявності відповідного рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при КМУ;

— перераховані з-за кордону нерезидентами у вигляді кредитів (позик, фінансової допомоги);

— інші надходження на користь резидента-власника рахунка, що не суперечать чинному законодавству;

б) безпосередньо на поточні рахунки:

— куплені за дорученням власника рахунка уповноваженим банком відповідно до чинного законодавства;

— перераховані з кредитного рахунка як кредит відповідно до кредитної угоди;

— перераховані з власного депозитного рахунка в уповноваженому банку відповідно до депозитної угоди;

— перераховані з рахунка отримувача гуманітарної допомоги на рахунок набувача гуманітарної допомоги;

— у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів, що надійшли на рахунок як гуманітарна допомога;

— у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та депозитному рахунках;

— перераховані з власного поточного рахунка.

З поточного рахунка в іноземній валюті юридичних осіб-рези-дентів за розпорядженням власника рахунка проводяться такі операції:

— виплата готівкою для оплати праці працівникам-нерези-дентам, які працюють в Україні за контрактом;

— виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на службові відрядження при виїзді за кордон;

— виплата готівкою фізичним особам-резидентам за використання їхніх творів за кордоном;

— виплата готівкою для сплати державного мита згідно з чинним законодавством України;

— перерахування з рахунка резидента-посередника на поточні рахунки інших резидентів —суб'єктів господарської діяльності, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод було здійснено продаж нерезиденту товарів (робіт, послуг);

— перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними договорами;

— перерахування з рахунків отримувача гуманітарної допомоги на рахунки набувачів гуманітарної допомоги;

— перерахування за кордон на навчання, за участь у конференціях, виставках за умови наявності відповідних підтверджу -вальних документів;

— перерахування на кредитний рахунок для погашення заборгованості за отриманим кредитом та відсотків за ним;

— продаж валюти уповноваженим банком відповідно до чинного законодавства;

— продаж на міжбанківському валютному ринку України коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, для зарахування на поточні рахунки в гривнях набувачів гуманітарної допомоги;

— перерахування на власний депозитний рахунок в іноземній валюті;

— перерахування благодійних внесків на рахунок іншої юридичної особи-резидента за умови отримання індивідуальної ліцензії НБУ;

— перерахування за сплату державного мита згідно з чинним законодавством;

— перерахування на власний поточний рахунок;

— перерахування нерезидентам для погашення заборгованості за кредитами, позиками, повернення поворотної фінансової допомоги;

— інші перерахування, що не суперечать чинному законодавству України.

Фізичні особи можуть відкривати в уповноважених банках як поточні, так і депозитні (вкладні) рахунки в іноземній валюті. Фізичній особі-резиденту поточний валютний рахунок відкривається на підставі: заяви; документа, що засвідчує особу; договору на відкриття та обслуговування рахунка; картки зі зразком підпису, який надається у присутності працівника банку, що відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником. Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі-нерезиденту відкривається на підставі договору за умови пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та подання до уповноваженого банку:

— заяви встановленої форми;

— картки із зразком підпису, що надається у присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником;

— нотаріально засвідченої копії легалізованого дозволу центрального банку іноземної держави на відкриття рахунка в разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-рези-дентів зараховується:

— готівкова валюта;

— валюта за платіжними документами, надісланими з-за кордону на ім'я власника рахунка, згідно з чинним законодавством України;

— валюта за іноземними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

— валюта, переказана з-за кордону на ім'я власника рахунка через уповноважені банки України;

— валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи-нере-зидента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари;

— валюта за іменними платіжними документами, надісланими з-за кордону на ім'я власника рахунка;

— валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником рахунка і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну;

— валюта, перерахована власникові рахунка за дорученням юридичної особи-нерезидента через юридичну особу-резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод, якими передбачено отримання резидентами України гонорарів, премій та інших виплат від нерезидентів з-за кордону згідно з чинним законодавством України;

— валюта, перерахована з рахунка отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги;

— валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою з власного поточного рахунка в іноземній валюті;

— іноземна валюта, куплена уповноваженим банком на міжбан-ківському валютному ринку України за дорученням фізичної особи, яка виїжджає на постійне місце проживання за кордон, за кошти з рахунка в національній валюті.

З поточного валютного рахунка за розпорядженням фізичної особи-резидента проводяться такі операції:

а) в іноземній валюті:

— перерахування в іноземній валюті через кореспондентські рахунки уповноважених банків відповідно до діючих Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм з-за кордону іноземної валюти

— виплата готівкою для вивезення за межі України;

— виплата платіжними документами;

— перерахування в межах України на рахунок іншої фізичної особи-резидента;

— перерахування на власний поточний рахунок в іншому уповноваженому банку чи вкладний рахунок;

— продаж на міжбанківському валютному ринку для подальшого зарахування на рахунок в національній валюті;

б) у грошовій одиниці України:

— виплата готівкою у гривнях (по курсу НБУ);

— перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товарів, робіт, послуг (по курсу НБУ).

На поточний валютний рахунок фізичної особи-нерезидента зараховується:

— валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунка через уповноважені банки України;

— готівкова валюта, ввезена на територію України і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну;

— валюта за платіжними документами, ввезеними на територію України і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну;

— валюта за платіжними документами, надісланими з-за кордону на ім'я власника рахунка;

— валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

— валюта, одержана в Україні як оплата праці, пенсії, премії, авторські гонорари, призи;

— валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою-нерезидентом з власного поточного валютного рахунка;

— кошти, зняті раніше власником з рахунка і не використані. З поточного рахунка в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента за його розпорядженням проводяться такі операції:

а) в іноземній валюті:

— перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України;

— виплата готівкою та платіжними документами для вивезення за межі України;

— перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в іншому уповноваженому банку;

— перерахування в межах України на поточний рахунок іншої фізичної особи;

— перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як інвестиція;

б) у грошовій одиниці України:

— виплата готівкою у гривнях (по курсу НБУ);

— перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товарів чи послуг (по курсу НБУ);

— інвестування.

Вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті відкриваються фізичним особам на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунка та банком на визначений у договорі строк. На вкладний валютний рахунок фізичної особи-резидента зараховуються:

— готівкова валюта;

— валюта, перерахована з власного поточного чи вкладного рахунка в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку.

З вкладного валютного рахунка за розпорядженням фізичної особи-резидента проводяться операції (при закритті рахунка):

— виплата готівкою;

— виплата платіжними документами;

— перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку.

На вкладний валютний рахунок фізичної особи-нерезидента зараховується:

— готівкова валюта, ввезена на територію України і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну;

— валюта, перерахована з власного поточного чи вкладного рахунка в іншому уповноваженому банку.

З вкладного поточного рахунка за розпорядженням фізичної особи-нерезидента проводяться такі операції (при закритті рахунка):

— перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків;

— виплата готівкою;

— виплата платіжними документами;

— перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку.

Комерційні банки, що мають ліцензію НБУ на здійснення операцій з ведення рахунків та залучення депозитів фізичних осіб, можуть відкривати кодовані поточні та кодовані вкладні (депозитні) рахунки фізичним особам.

 

97