Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 2. Форми та види кредиту - Курс Банківська Система - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->2. Форми та види кредиту

Курс Банківська Система

2. Форми та види кредиту

Виділяють декілька форм кредиту: комерційний, споживчий, бан­ківський та послуги кредитного характеру.

Комерційні кредити надаються підприємствами своїм клієнтам і полягають у продажі товарів на умовах угоди, що передбачає відтер­мінування кінцевого розрахунку на визначений термін і під відсоток. Об'єктом комерційного кредиту є реалізована продукція, виконані робо­ти, надані послуги, щодо яких покупцеві здійснюється відтермінування платежу. Метою цього кредиту є прискорення процесу реалізації та збільшення прибутковості основного виду діяльності. Відсоток за ко­мерційним кредитом звичайно нижчий, ніж за банківським кредитом. Комерційний кредит може надаватися без укладення угоди, тобто у ви­падку оформлення векселя - зобов'язання боржника сплатити кредитору зазначену суму у визначений термін у певному місці.

Споживчий кредит надається банками, торговельними компаніями і спеціалізованими кредитно-фінансовими установами фізичним особам для придбання споживчих товарів і послуг.

Споживчий кредит може бути:

-         іпотечний (на купівлю житла на первинному ринку, на купівлю житла на вторинному ринку, на будівництво житла власними силами або за допомогою будівельних організацій);

-         на придбання автомобіля;

-         на освіту;

-         на придбання побутової техніки;

-         на інші цілі.

Обслуговування позичальника здійснюється разом із банком і торго­вельною організацією шляхом укладання угоди про надання покупцеві товару кредиту з розстрочкою. Клієнт зобов'язаний внести торговельній організації або банку частину вартості товару за рахунок власних коштів. Забезпеченням кредиту є або куплений товар, або початковий внесок.

Другим способом споживчого кредитування є кредитна картка. Кредитна картка - це іменний платіжно-розрахунковий документ, за до­помогою якого здійснюється запозичення грошей або оплата при ку­півлі товарів і послуг. Кредитні картки випускають банки, промислові та торговельні підприємства, які стягують плату з клієнтів у вигляді разових щорічних платежів та комісійних, які нараховуються регулярно (від вартості оплачених рахунків).

Банківський кредит - це позиковий капітал у грошовій формі, що передається банком позичальнику на умовах повернення, платності та цільового використання. Власне принципами банківського креди­тування є: терміновість повернення, забезпеченість, платність, цільове використання. Ці принципи безпосередньо визначають кредитні вза­ємовідносини між банками і клієнтами шляхом включення у кредитні угоди як істотні умови.

Відповідно кредитні операції банків полягають у розміщенні бан­ками від свого імені, на власних умовах та на власний ризик залучених коштів юридичних та фізичних осіб. Кредитні операції є найприбутко-вішим, але й найризикованішим видом операцій і традиційно займають найбільшу питому вагу у структурі активних операцій банку. Сукупність усіх позик, наданих банком, становлять його кредитний портфель.

 

•  До послуг кредитного характеру належать:

 факторинг, форфейтинг, лізинг, акцепт,  аваль.

Факторингом є операція з придбання банком або факторинговою компанією права на стягнення заборгованості. Таким чином підпри­ємство уникає ризику несплати заборгованості за що платить певний відсоток.

Форфейтингом є кредитування експортера шляхом придбання век­селів, які акцептовані імпортером.

Лізинг - це вид підприємницької діяльності, який полягає в наданні за договором лізингу однією стороною (лізингодадавцсм) у виключне користування другій стороні (лізингоодержувачу) на визначений строк майна, що належить лізингодавцю. Або набувається ним у власність за дорученням чи погодженням лізингоодсржувача у відповідного по­стачальника (продавця) майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів. Лізингодавцем може виступати банк або лізингова компанія.

Акцепт - це згода на оплату або зобов'язання оплати платіжних до­кументів у встановлений термін. Акцептний кредит використовується, як правило, в зовнішній торгівлі і надається шляхом акцепту банком виставлених на нього експортером трат.

Аваль - це вексельне поручництво, гарантія платежу. Особа, яка здійснила аваль (аваліст), бере на себе відповідальність за виконання зобов'язань однією із зобов'язаних за векселем осіб: акцептантом, векселедавцем, індосатом.

Послуги кредитного характеру надаються спеціалізованими фі­нансово-кредитними установами та банками, для яких ці послуги є неосновними та нетрадиційними. Більш детально вони будуть роз­глянуті нижче.

Кредити, які надаються банками, класифікуються за такими озна­ками:

1.    За терміном надання (використання)

•   строкові - це позики, надані на визначений угодою термін. У свою чергу їх поділяють на:

-          короткострокові (до одного року);

-          середньострокові (від одного до трьох років);

-          довгострокові (понад три роки);

•  безстрокові (до запитання) - це кредити, які видаються на невизначений термін і які на вимогу банку мають бути погашені у визначений ним час. Позичальник може першим проявити ініціативу щодо погашення кредиту, якщо до цього моменту банк не виявив такого бажання.

2.    За ступенем ризику:

•        стандартні — це кредити, за якими відсотки та сума осно­вного боргу сплачується вчасно, без прострочки платежів. За цією групою кредитів банк формує резерв в розмірі 1 % суми заборгованості;

•        нестандартні - це кредити, за якими відсотки та сума осно­вного боргу сплачуються несвоєчасно, не сплачуються, або щодо термінів сплати яких внесені зміни. їх поділяють на такі:

-         пролонговані (під контролем) — це кредит, стосовно яких на основі клопотання позичальника терміни погашення були перенесені на пізніший термін (рівень резерву - 5 %);

-         субстандартні (прострочені) це кредити, за якими відсотки та сума основного боргу прострочені менше ніж на один рік (рівень резерву - 20 %);

-         сумнівні - це кредити, за якими відсотки та сума осно­вного боргу прострочені понад один рік (рівень резер­ву-50%);

-       безнадійні - це кредити, за якими закінчилися строки повернення, встановлені в кредитних угодах між банком і позичальником, а кошти банку не повернені і є інфор­ мація про відсутність можливості повернення (рівень резерву- 100%);

3.       За характером визначення процента банківські позички бувають:

•  з фіксованою процентною ставкою - застосовується за зго­ дою сторін (банку і позичальника) і притаманна стабільній економіці та короткостроковим кредитам/

з плаваючою процентною ставкою є засобом зменшення ризику банківських втрат в умовах нестабільної економіки, значних темпів інфляції і при довгостроковому кредитуванні. Відповідно до кредитної угоди процентна ставка періодично переглядається і прив'язується, як правило, до облікової ставки НБУ з урахуванням ситуації на кредитному ринку.

4.       За способом сплати процента розрізняються банківські позички:

з виплатою процентів, які розраховуються від суми залишку боргу (звичайний кредит);

•  з виплатою процента одночасно з одержанням позичкових коштів (дисконтний кредит):

5.       Зважаючи на порядок погашення, кредити поділяються на ті, що погашаються:

•  поступово (в розстрочку);

водночас (із закінченням строку кредитного договору).-достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичаль­ника); з регресією платежів;

•  у відповідності з особливими умовами, визначеними кредит­ ними договорами (після закінчення обумовленого періоду).

6.       За методами надання кредити поділяються на ті, що надаються:

у разовому порядку, коли рішення про надання приймається окремо по кожному кредиту;

відповідно до відкритої кредитної лінії, тобто кредити на­даються у межах завчасно визначеного ліміту кредитування без погодження кожного разу із банком умов кредитного договору. Кредитна лінія, як правило, відкривається для надійних позичальників і буває двох видів:

-       рамкова кредитна лінія передбачає оплату банком рахунків позичальника за поставлену продукцію в межах одного контракту (наприклад, постачання устаткування за інвестиційним проектом);

-       револьвентна кредитна лінія передбачає продовження короткострокових кредитних операцій в межах визна­ ченого терміну;

обліковий кредит надається банком шляхом придбання (об­ліку) векселя організації до моменту настання дати платежу за нижчою від номінальної ціною;

•   гарантовані — банк бере на себе зобов'язання у разі потреби надати кредит клієнту визначеного розміру протягом відпо­відного періоду. Гарантовані кредити, в свою чергу, можуть бути двох типів:

-         з обумовленою датою видачі кредиту;

-         з наданням кредиту в міру виникнення потреби в ньому. Сюди належать контокорентний та онкольний кредити.

Контокорентний кредит (овердрафт) передбачає відкриття кон­токорентного рахунка, а саме - активно-пасивного рахунка, на якому обліковуються всі операції банку з клієнтом. По суті це поточний ра­хунок, з якого банк оплачує розрахункові документи клієнта за його дорученням і кредитує недостатні для оплати зовнішніх зобов'язань підприємства суми в межах, обумовлених кредитною угодою. При по­ступленні виручки на цей рахунок банк повертає собі позику і стягує відсотки.

Онкольний кредит за своєю суттю це - контокорентний кредит, але оформляється під заставу товарно-матеріальних цінностей або цінних паперів.

обліковий кредит надається банком шляхом придбання (обліку) векселя підприємства до моменту настання дати платежу за нижчою від номінальної ціною.

7.    Залежно від кількості кредиторів розрізняють кредити:

•   надані одним банком;

консорціумні (синдиковані), тобто такі, що надаються кон­сорціумом банків, в якому один з банків бере на себе роль менеджера, укладає угоду, а також займається розподілом процентів. Консорціумний кредит надається позичальнику такими способами:

-       шляхом акумулювання кредитних ресурсів у визначе­ ному банку з подальшим наданням кредитів суб'єктам господарювання;

-         шляхом гарантування загальної суми кредиту провідним банком або групою банків, а кредитування здійснюється в залежності від потреби в кредиті;

-         шляхом зміни гарантованих банками-учасниками квот кредитних ресурсів за рахунок залучення інших банків для участі у консорціум ній операції.

•        паралельні, що передбачають участь в їх наданні кількох банків. Тут кредити одному позичальникові надають різні банки, але на одних, завчасно погоджених, умовах.

8.       За забезпеченням кредити поділяються на:

•        забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінни­ми паперами). До їх складу входять іпотечні кредити, які надаються під заставу землі, нерухомого майна, при якому предмет застави залишається у заставодавця чи третьої осо­би. Предметом іпотеки може бути майно, пов 'язане із зем­лею,- будівлі, споруди, квартири, земельні ділянки громадян, багаторічні насадження тощо.

•        з іншим забезпеченням (поручительство, свідоцтво страхової організації);

гарантійні - це кредити, повернення яких обумовлено у ви­даній іншим банком гарантії, або гарантовані фінансами чи майном третьої особи;

незабезпечені (бланкові) - це кредити, які надають без застави майна чи інших видів забезпечення, тільки під зобов'язання повернути кредит із застосуванням підвищеної відсоткової ставки. Такий кредит банк може надати тільки за рахунок власних коштів і застосуванням підвищеної від­соткової ставки надійним позичальникам, кредитоспромож­ність, прибутковість та добросовісність яких підтверджена досвідом.

9.       За видом валюти, в якій надається кредит, є такі види позик:

•        кредити в національній валюті;

•        кредити в іноземній валюті; кредити в кількох валютах.

10.     За цільовим використанням кредити можуть бути такими:

•        споживчий;

-             кредит для поповнення оборотних коштів;

-             інвестиційний кредит;

•        кредит на операції з цінними паперами;

•     сезонний кредит;

-         імпортний кредит;

-         - експортний кредит.

11. За типами позичальників кредити поділяють на:

-  кредити надані населенню;

-  кредити надані державним інституціям;

-  кредити надані суб'єктам підприємницької діяльності.

Класифікацію можна продовжити і за іншими класифікаційними ознаками, наприклад: видом економічної діяльності, формою власності позичальників, організаційно-правовою формою суб'єктів господарю­вання та ін.

 

 

58