Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 3. Організація готівкових операцій комерційних банків - Курс Банківська Система - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->3. Організація готівкових операцій комерційних банків

Курс Банківська Система

3. Організація готівкових операцій комерційних банків

  Операції комерційних банків з готівковими коштами в національній та іноземній валюті відносяться до касових операцій, основними видами яких є:

приймання готівки національної та іноземної валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки інших юридичних і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку;

видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам безпосередньо з їх рахунків через касу банку або із застосуванням платіжних карток через касу або банкомат;

приймання від фізичних та юридичних осіб готівки національної та іноземної валюти для переказу і виплати отримувачу суми переказу в готівковій формі;

вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) та надсилання їх на дослідження;

обмін клієнтам непридатних до обігу банкнот (монет) національної валюти на придатні.

інкасація готівки;

підкріплення кас, обмінних пунктів та банкоматів готівкою;

готівкові валютно-обмінні операції.

Банки самостійно визначають перелік касових операцій та інших послуг, які пропонуються клієнтам. Банки здійснюють касове обслуговування клієнтів на договірних засадах.

Під час здійснення касових операцій банки мають забезпечувати:

визначення справжності та платіжності банкнот (монет);

своєчасне повне оприбуткування готівки національної та іноземної валюти, що надійшла до кас банку, та зарахування її на зазначені клієнтами рахунки згідно з вимогами нормативно-правових актів;

своєчасну видачу клієнтам придатних до обігу банкнот (монет) національної та іноземної валюти;

обмін клієнтам не придатних до обігу банкнот (монет) національної валюти на придатні до обігу банкноти (монети) та вилучення сумнівних банкнот (монет) на дослідження;

документальне оформлення руху готівки національної та іноземної валюти в операційній касі;

своєчасне відображення касових операцій у бухгалтерському обліку;

належний внутрішній контроль за касовими операціями;

здавання готівки національної валюти до територіальних управлінь НБУ згідно із встановленими відповідним договором умовами;

створення безпечних умов роботи з готівкою та її зберігання;

задовольнення потреб клієнтів у готівці;

систематичний аналіз стану надходжень і видачі готівки в національній валюті;

ідентифікацію клієнтів, які здійснюють операції з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 150 000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.        

Організація проведення банками готівкових операцій регламентується нормативно-правовими актами Національного банку України, основними з яких є:

Інструкція про касові операції банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 14.08.2003 р. № 377;

Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 03.12.2003 № 520;

Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затверджена постановою Правління НБУ від 12.12.2002 № 502.

Згідно з Інструкцією про касові операції банків України, касові операції проводяться банками лише після одержання ліцензії Національного банку України.

Касове обслуговування банками клієнтів та обробка готівки здійснюється в операційній касі, яка може включати окремі види кас: прибуткову, видаткову, касу перерахування.

Прибуткові каси, у свою чергу, можуть поділятися на денні та вечірні. Денні каси приймають готівкові кошти протягом операційного дня банку, а вечірні — після закінчення операційного дня. Структуру операційної каси та чисельність касових працівників, а також потребу встановлення банкоматів банк визначає самостійно.

Роботу операційної каси з обслуговування клієнтів банк організовує протягом операційного часу та відповідно до внутрішніх правил банку в післяопераційний час. З метою забезпечення максимального і своєчасного здавання виручки підприємствами до банків та дотримання ними лімітів залишку готівки в касі банки можуть створювати каси для приймання готівкової виручки в робочі, вихідні, святкові дні та післяопераційний час.

У разі здійснення касових операцій протягом операційного часу відповідальний працівник банку на касових документах проставляє дату здійснення касової операції, а в післяопераційний час — поточну дату і час приймання документів або напис чи штамп «вечірня» або «післяопераційний час». Виконані протягом операційного часу касові операції відображаються в бухгалтерському обліку в цей самий день, а в післяопераційний час — не пізніше наступного операційного дня.

Робочі місця касових працівників, які здійснюють прийом та обробку готівки, мають бути обладнані приладами для контролю захисних елементів банкнот. Крім того, робоче місце з прийому готівки має бути обладнане так, щоб клієнт міг спостерігати за перерахуванням готівки.

Банки допускають до роботи з готівкою та іншими цінностями працівників, які склали залік щодо знання вимог відповідних нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх положень банку про організацію роботи із здійснення касових операцій у межах тих питань, що належать до їх функціональних обов'язків. До касової роботи не допускаються неповнолітні особи.

Згідно з вимогами чинного законодавства, проведення працівниками банків касових операцій із клієнтами, за межами касового вузла банку забороняється, крім доставки працівниками уповноважених банків пенсій та грошової допомоги за місцем проживання одержувача.

Готівка та інші цінності банку зберігаються у сховищах цінностей. Відповідальними особами у сховищі цінностей, на яких покладаються обов'язки щодо зберігання готівки операційної каси та інших цінностей у сховищі цінностей, призначаються посадові особи, стаж роботи яких у банківській системі становить не менше, ніж один рік.

 

 

26