Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 2.Класифікація комерційних банків - Курс Банківська Система - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->2.Класифікація комерційних банків

Курс Банківська Система

2.Класифікація комерційних банків

     У сучасних умовах функціонує велика кількість банків. Залежно від того або іншого критерію їх можна класифікувати так:

 - за формою власності: державні, акціонерні, кооперативні, приватні та змішані;

 - за організаційно-правовою формою: банки, які утворюються у формі акціонерного капіталу (акціонері товариства відкритого і закритого типів), товариства з обмеженою відповідальністю (пайові) або кооперативні;

 - за територіальною ознакою: міжнародні, загальнонаціональні, регіональні, та міжрегіональні що обслуговують декілька регіонів країни;

 - за національною належністю: національні та іноземні;

 - за функціями та характером діяльності: депозитні, універсальні та спеціалізовані банківські установи;

 - залежно від розміру активів комерційні банки поділяються на малі, середні,великі та найбільші. На банківському ринку України більшість банків є середніми

 - залежно від форм власності та їхньої організації:

акціонерні банки організовуються у формі акціонерних компаній. У сучасних умовах акціонерна форма є головною формою організації банків у промислово розвинутих країнах.

   Розрізняють акціонерні банки відкритого і закритого типів. Вони формують свій капітал за рахунок об’єднання індивідуальних капіталів засновників і учасників за допомогою випуску і розміщення акцій банку. Власником капіталу є саме акціонерне виробництво, тобто банк. Статутний фонд акціонерного банку формується з основного капіталу, поділеного на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості. Розмір статутного фонду визначається акціонерами банку, але не може бути меншим за розмір, установлений НБУ.

   Акціонери не мають права вимагати від банку повернення своїх внесків, що робить їх більш стійкими та надійними по відношенню до банків іншої форми власності.

    пайові банки формують свій капітал за рахунок внесків грошових коштів (паїв) у статутний фонд. За кожним з учасників зберігається право власності на його частку капіталу, тобто банк не є власником капіталу. Пайові комерційні банки організовуються на принципах товариств із обмеженою відповідальністю, де відповідальність кожного учасника обмежена розміром його внеску в капітал банку. В Україні їх кількість по відношенню до інших банків

незначна: на 01.01.2009 р. вона становить 16%.

   кооперативні банки це кредитно-фінансові інститути, що створюються товаровиробниками на ділових засадах для задоволення взаємних потреб; виникли в першій половині XIX ст. Їх поява була зумовлена прагненням дрібних виробників (ремісників, селян) звільнитися від кабального лихварського кредиту, до якого вони були змушені звертатися внаслідок недоступності банківського кредиту. Кооперативні банки створювалися на умовах добровільного об’єднання грошових коштів фізичних та юридичних осіб. Основне завдання їхньої діяльності — надання кредитів та здійснення інших банківських операцій на пільгових умовах для членів банку. Широкого розвитку вони набули в Німеччині, Великобританії, Франції, Італії, США, Японії та інших країнах. За обсягом операцій вони схожі з комерційними банками.

         Кооперативні банки створюються за принципом територіальності і поділяються на місцеві та центральний кооперативні банки. Мінімальна кількість учасників місцевого (у межах області) кооперативного банку має бути не менше ніж 50 осіб. Учасниками центрального кооперативного банку є місцеві кооперативні банки. В Україні за останні сім років (2003–2009 рр.) не зареєстровано жодного кооперативного банку.

  державні банки являють собою кредитні установи, що знаходяться у власності держави. Їх прообрази існували ще в Стародавньому Римі, Вавилоні, Єгипті. В Європі вони з’явилися в ХVІ–ХVII ст. Найбільшого розвитку державні банки набули в умовах державно-монополістичного капіталізму у зв’язку з посиленням тенденції до усуспільнення виробництва. Вони виникали в результаті націоналізації кредитних установ, а також шляхом створення державних кредитних інститутів. Існують три види державних банків: цент ральні,комерційні банки, спеціальні кредитні установи.

         В Україні функціонують два банки з державною формою власності: Ощадбанк,  Ексімбанк, Укргазбанк, Київ. Статутні фонди цих банків створені за рахунок бюджетних коштів і коштів бюджетних установ.

змішані банки банки за участю державного і приватного капіталу.

 - залежно від операцій:

універсальні банки кредитні установи, що здійснюють усі основні види банківських операцій: депозитні, кредитні, розрахункові, фондові, довірчі та ін. Універсальними є комерційні банки Німеччини, Швейцарії, Австрії та інших країн.

спеціалізовані банки — банки, що спеціалізуються на кредитуванні певної галузі економіки або господарської діяльності чи групи населення або ж на формах залучення коштів у вклади; характеризуються вузькою спеціалізацією. Банк набуває статусу спеціалізованого банку, якщо понад 50% його активів є активами одного типу.

   До категорії спеціалізованих банків включена велика кількість видів інститутів,функції та назви яких, а також обсяги і види операцій, роль в економіці різноманітні в різних країнах.

   Різновиди спеціалізованих кредитних банків:

інвестиційні банки, що мобілізують ресурси та надають позики шляхом випуску і розміщення облігацій та інших зобов’язань. Інвестиційні банки виступають посередниками між інвесторами і тими, кому потрібна позика, а також у ролі гаранта емісій та організаторів гарантійних банківських синдикатів, здійснюють купівлю-продаж акцій та облігацій за свій рахунок, надають кредити покупцям цінних паперів;

ощадні банки — банківські установи, основною функцією яких є залучення заощаджень і тимчасово вільних коштів населення; як правило, невеликі кредитні установи, що діють в регіональному масштабі; банки розвитку (функціонують на національному та локальному рівнях), які здійснюють кредитування промисловості в масштабах усієї країни або ж окре-

мих галузей економіки. Серед цих банків переважають державні банківські інститути, але існують і змішані — за участю приватного національного та іноземного капіталу;

іпотечні банки — спеціалізовані комерційні банки, які у своїй діяльності в основному спираються на довгострокове іпотечне кредитування та фінансування операцій з нерухомістю.

інноваційні банки — спеціалізовані банки, які здійснюють фінансування і кредитування інноваційної діяльності за циклом «наука–техніка–виробництво».

     Банки — це особливі установи, які здійснюють універсальні банківські операції для своїх клієнтів, головним чином за рахунок грошових капіталів залучених у вигляді внесків та заощаджень, і їх основними функціями є: управління грошовим обігом; забезпечення платіжного механізму; акумуляція заощаджень; надання кредиту; фінансування зовнішньої торгівлі; довірчі операції; консультування.

       Відповідно до чинного законодавства банки в Україні мають право створювати об’єднання, переважним видом діяльності яких є банківська:

            1). банківська  група - група юридичних осіб, які мають спільного контролера, та складається з:      – материнського  банку  – це український банк, серед дочірніх та/або асоційованих  компаній якого є банк та/або інша фінансова установа та який не є дочірньою компанією  іншого  українського  банку  або банківської холдингової компанії)

   –  двох або більше фінансових установ.

2). банківська   холдингова   компанія – фінансова  холдингова компанія, в якій переважною діяльністю фінансових установ, що є її дочірніми  та  асоційованими  компаніями, є банківська діяльність. Це банківське об’єднання, до складу якого входять виключно банки, причому, материнському банку має належати не менше 50% статутного капіталу або голосів кожного з інших учасників, які є його дочірніми банками. Материнський банк відповідає за зобов’язаннями своїх членів у межах свого внеску в капітал кожного з них. Дочірній банк – це банк, 100% статутного капіталу якого належить материнському банку, або банк, у якого материнський банк прямо чи опосередковано володіє 50-тьма  і більше відсотками статутного капіталу або голосів цього банку, чи має незалежно від формального володіння можливість вирішального впливу на управління чи діяльність банку.

     Переважна діяльність  у  групі  є  банківською,  якщо сукупне середньоарифметичне значення активів банків  (банку)  -  учасників (учасника)  банківської  групи  за останні 4 звітних квартали становить   50 %    і    більше    сукупного    розміру середньоарифметичних  значень активів усіх фінансових установ,  що входять до цієї групи, за цей період.

          

 

11