Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА» - Курс Банківська Система - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА»

Курс Банківська Система

ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА»

 

Тестові завдання:

 Кредитна система — це:

а) сукупність банків, які здійснюють мобілізацію грошових ресурсів і надають їх у позики;

б) сукупність кредитних відносин у країні;

в) спеціалізовані КФІ, які здійснюють кредитування суб’єктів господарського

життя;

г) сукупність кредитних відносин та інститутів, які реалізують ці відносини;

д) НБУ і система комерційних банків.

Знайдіть зайвий елемент у СКФІ:

а) страхові компанії;

б) пенсійні фонди;

в) лізингові компанії;

г) поштово-ощадні установи;

д) фінансові компанії.

 Організаційна сукупність різних видів банків у їх взаємо зв’язку, яка існує

в тій чи іншій країні в цілком визначений історичний період:

а) СКФІ;

б) кредитна система;

в) банківська система;

г) об’єднання банків;

д) парабанківська система.

 Функції банківської системи:

а) контрольна;

б) перерозподільча;

в) стабілізаційна;

г) інформаційна;

д) трансформаційна.

Основні функції ЦБ:

а) валютне регулювання;

б) емісійний центр;

в) виконавець державного бюджету;

г) банкір уряду;

д) державний скарбник.

 Основні функції Центрального банку:

a) функція «банку банків»;

б) акумулювання тимчасово вільних коштів юридичних і фізичних осіб;

в) довірче управління майном клієнтів;

г) емісійний центр країни;

д) організатор міжбанківських розрахунків.

Національний банк — координуючий і регулюючий центр всієї банківської

системи. Мета діяльності Національного банку України:

a) отримання прибутку;

б) забезпечення стабільності національної грошової одиниці;

в) розроблення напрямів грошово-кредитної політики;

г) розвиток і зміцнення банківської системи України.

 Для обмеження готівкового грошового обігу НБУ використовує такі методи регулювання:

a) лімітування залишку грошей у касах суб’єктів господарювання;

б) лімітування видачі заробітної плати готівкою;

в)контроль за проведенням безготівкових розрахунків;

г) лімітування залишку грошових коштів у касах комерційних банків;

д) контроль за порядком оплати громадянами всіх товарів та послуг готівкою.

 Купівля-продаж центральним банком цінних паперів здійснюється з ме-

тою:

a) отримання доходу;

б) виконання функції агента уряду;

в) оперативного регулювання обсягу грошової маси в обігу;

г) стратегічного регулювання економіки країни.

 Регулювання готівкового грошового обігу в Україні полягає в регламента-

ції Національним банком:

a) безготівкових розрахунків;

б) касових оборотів комерційних банків;

в) касових операцій установ банку;

г) касових операцій підприємств та організацій;

д) платежів готівкою громадян;

е) міжбанківських розрахунків.

 Обслуговуючи внутрішній державний борг уряду, НБУ виконує функції:

a) емітента державних цінних паперів;

б) депозитарія державних цінних паперів;

в) дилера на вторинному ринку державних цінних паперів;

г) агента уряду з обслуговування емісії державних цінних паперів;

д) контролюючого органу.

 Принцип побудови банківської системи в Україні:

a) однорівневий;

б) дворівневий;

в) багаторівневий.

 Норма обов’язкових резервів:

a) вводиться як засіб, що охороняє від вилучення вкладів;

б) складає середню величину маси грошей, необхідну для задоволення потреб населення;

в) зараз не використовується;

г) вводиться насамперед як засіб обмеження грошової маси.

14. Функції ЦБ як органу валютного регулювання:

а) контроль за повнотою сплати податків;

б) формування бюджетної політики щодо валютних цінностей;

в) нагромадження, управління і розміщення валютних резервів;

г) контроль за повнотою переказу валюти, вивезенням та ввезенням валюти і золота;

д) визначення сфери і порядку обігу іноземної валюти в країні;

е) формування і використання валютного фонду;

є) визначення курсу національної грошової одиниці;

ж) регулювання платіжного балансу;

з) встановлення механізму обліку валютних операцій;

и) обслуговування зовнішнього боргу;

і) надання ліцензій КБ на здійснення валютних операцій;

ї) валютний контроль

 До адміністративних методів регулювання банківської діяль¬ності відносять:

а) нагляд за банківською діяльністю;

б) установлення економічних нормативів;

в) установлення нормативів обов’язкового резервування;

г) реєстрацію та ліцензування.

До індикативних методів регулювання банківської діяльності відносять:

а) нагляд за банківською діяльністю;

б) установлення економічних нормативів;

в) реєстрацію та ліцензування банків;

г) використання інструментів монетарної політики.

 Основний капітал (капітал 1-го рівня) містить:

а) статутний капітал + емісійний дохід + розкриті резерви;

б) статутний капітал + розкриті резерви;

в) статутний капітал + резервний фонд + нерозподілений прибуток.

 Додатковий капітал (капітал 2-го рівня) включає:

а) всі резерви для покриття втрат за активними операціями;

б) лише резерви для покриття втрат за кредитними операціями;

в) лише резерви під стандартну заборгованість за кредитними операціями.

 При розрахунку регулятивного капіталу комерційний банк може включати в субординований капітал той субординований борг, який виник стосовно:

а) лише юридичних осіб;

б) і юридичних, і фізичних осіб;

в) лише фізичних осіб.

 Загальний норматив інвестування регламентує інвестиції комерційних банків:

а) лише у корпоративні цінні папери;

б) лише у державні цінні папери;

в) у корпоративні та державні цінні папери.

 Визначте складові регулятивного капіталу комерційного банку згідно з нормативними документами НБУ:

а) Основний капітал + Додатковий капітал + Субординований капітал;

б) Статутний капітал + Додатковий капітал – Субординований капітал;

в) Основний капітал + Статутний капітал + Субординований капітал;

г) Основний капітал + Додатковий капітал.

 Нормативне значення показника адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) банку становить:

а) не нижче 4 %;

б) не нижче 8 %;

в) не вище 8 %.

Нормативне значення показника адекватності основного капіталу банку становить:

а) не нижче 4 %;

б) не нижче 8 %;

в) не вище 8 %.

НБУ визначає «великим» кредит, розмір якого:

а) перевищує 1 млн грн;

б) перевищує 15 % статутного капіталу банку;

 До заходів впливу попереднього реагування, які НБУ застосовує до комерційних банків, належить:

а) програма фінансового оздоровлення;

б) накладення штрафів на банки;

в) відсторонення керівництва від управління банком.

До примусових заходів впливу, які НБУ застосовує до комерційних банків, належить:

а) призначення тимчасової адміністрації;

б) письмове застереження;

в) програма фінансового оздоровлення;

г) укладення письмової угоди.

 Повноваження на застосування заходів впливу до банків, які порушують чинне законодавство та нормативно-правові акти НБУ, мають:

а) лише Правління НБУ;

б) лише Комісія НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків;

в) лише Комісія територіального управління НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків;

г) усі перелічені структури.

 Розмір штрафу, що накладається на банк за порушення економічних нормативів, не може бути:

а) нижчим 1 % статутного капіталу банку;

б) вищим 1 % регулятивного капіталу банку;

в) вищим 1 % статутного капіталу банку.

Штрафи за порушення банківського законодавства накладаються:

а) лише на банк як юридичну особу;

б) лише до керівників банків;

в) і до банків, і до керівників банків.

 Розмір штрафу, що накладається на банк за порушення вимог до обов’язкового резервування, стягується у розмірі:

а) визначеного НБУ відсотка від суми недорезервування;

б) ставки овернайт від суми недорезервування;

в) установленого НБУ відсотка від чистого прибутку.

 Реорганізація банку може проводитись:

а) лише з ініціативи власників банку;

б) лише примусово з ініціативи НБУ;

в) і з ініціативи власників банку, і примусово.

Обов’язкові резерви — це:

а) резервний фонд, що використовується для покриття збитків від банківської діяльності;

б) мінімальний розмір вкладу банку в центральному банку у розмірі встановленого відсотка від залучених коштів;

в) страхові фонди, що використовуються для покриття збитків за окремими активними операціями банків.

Резерв на покриття можливих втрат за кредитними операціями банків створюється у встановленому відсотку від:

а) чистого кредитного ризику;

б) валового кредитного ризику з урахуванням забезпечення;

в) валового кредитного ризику;

г) чистого кредитного ризику з урахуванням забезпечення.

 Резерв на покриття можливих втрат від дебіторської заборгованості створюється:

а) у повному обсязі дебіторської заборгованості;

б) у встановленому відсотку залежно від виду дебіторської заборгованості;

в) у встановленому відсотку залежно від виду та строку дебіторської заборгованості.

 Безготівкові розрахунки - це...

1. Розрахунки, які здійснюються готівкою.

2. Розрахунки за бартером.

3. Розрахунки за допомогою чеків.

4. Розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках.

5. Немає правильної відповіді.

Платіжне доручення - це...

1. Документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно перерахування з його рахунка певної суми.

2. Письмове боргове зобов'язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми.

3. Письмове доручення власника рахунка переказати відповідну суму зі свого рахунка на рахунок отримувача коштів.

4. Комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника.

5. Немає правильної відповіді.

"Вексель" - це...

1. Доручення банку-покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника.

2. Письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його власнику вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін.

3. Форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж.

4. Комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника.

5. Немає правильної відповіді.

Акредитив - це...

1. Форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі.

2. Розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів.

3. Розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові стосовно здійснення платежу.

4. Розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення платника.

5. Немає правильної відповіді.

Якщо покупець (платник) заздалегідь депонує кошти для розрахунку з постачальником, тоді такий акредитив слід вважати...

1. Безвідзивним.

2. Непокритим.

3. Акцептованим.

4. Покритим.

5. Немає правильної відповіді.

 Непокритий акредитив - це акредитив...

1. Який не може бути змінений або анульований без згоди постачальника, для якого він був відкритий.

2. Який може бути анульований банком-емітентом без попередньої згоди з постачальником.

3. За яким платежі постачальнику гарантує банк.

4. Немає правильної відповіді.

Переказний акредитив - це...

1) коли платежі постачальнику гарантує банк;

2) коли передбачається депонування коштів;

3) коли банк-емітент на доручення свого клієнта повинен виконати платіж третій особі;

4) немає правильної відповіді.

 Знайдіть правильні визначення таких термінів:

Акредитив відзивний - це такий, що його...

1) можна змінити або анулювати без згоди постачальника;

2) не можна змінити або анулювати без попереднього погодження з постачальником;

3) гарантує банк;

4) немає правильної відповіді.

 Знайдіть правильні визначення таких термінів:

Акредитив безвідзивний це такий, що...

1) може бути анульований чи змінений, але тільки після згоди продавця, для якого його було відкрито;

2) для нього попередньо резервуються кошти на окремому рахунку;

3) може бути анульований чи змінений з ініціативи платника або банку-емітента, але без згоди постачальника;

4) немає правильної відповіді.

Вексельна форма розрахунків - це...

1. Розрахунки між постачальником і платником за товари (послуги) з відстрочкою платежу.

2. Письмове розпорядження власника рахунка банку перерахувати відповідну суму зі свого рахунка на рахунок отримувача коштів.

3. Розрахунки між постачальником і платником за товари (послуги) з відстрочкою платежу на підставі спеціального документа.

4. Немає правильної відповіді.

 

 


[1] Інкасація — збирання та транспортування спеціалізованими структурами грошової готівки і цінностей, доставка їх від підприємств і організацій до банків, і навпаки.

 

116