Курс Банківська Система

МОДУЛЬ 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.  Центральний банк держави

ТЕМА 1. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ДЕРЖАВИ , ЙОГО РОЛЬ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

1. Національний банк України, правовий статус та принципи діяльності.

2. Функції Національного банку України

3. Організаційні основи діяльності НБУ

4. Види операцій Національного банку

Семінарське заняття

ТЕМА 2. Види банків і ПОРЯДОК їх створення в Україні

1.Поняття «комерційний банк» та види діяльності банку.

2.Класифікація комерційних банків

3. Порядок реєстрації комерційного банку

4. Ліцензування банківської діяльності

5. Організаційна структура та управління банком

Семінарське заняття

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ГРОШОВО – КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ.

ТЕМА 3. Грошово – кредитна політика центрального банку, її цілі та інструменти.

1. Суть та роль грошово-кредитної політики (ГКП)

2. Цілі грошово-кредитної  політики

3. Інструменти грошово-кредитної  політики

Семінарське заняття

 

ТЕМА 4. ЕМІСІЯ ГРОШЕЙ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ

1.  Національний банк – емісійний центр держави

2. Емісійно-касова робота НБУ

3. Організація готівкових операцій комерційних банків

4. Прогнозування та облік касових операцій комерційних банків

5. Організація інкасації грошей та перевезення цінностей

Семінарське заняття

ТЕМА 5. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ТА БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

1. Необхідність регулювання банківської діяльності з боку держави, основні повноваження органів банківського регулювання

2. Порядок реєстрації комерційного банку

3. Ліцензування банківської діяльності

4.Основні нормативи щодо контролю за ризиками в діяльності банків

Семінарське заняття

Модуль 3. РОЗРАХУНКОВО – КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. РОЗРАХУНКОВО – КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

тема 6.ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

1. Класифікація і характеристика банківських операцій

2. Сутність розрахункових відносин

3.Порядок відкриття, ведення та закриття рахунків клієнтів банку

4. Касові операції банків та організація готівкового обігу.

Семінарське заняття

ТЕМА 7. ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ЇХ  ЗДІЙСНЕННЯ.

Характеристика безготівкового грошового обороту

2. Форми безготівкових розрахунків:

3. Характеристика міжбанківських розрахунків

4.Організація розрахунків в системі електронних платежів

Семінарське заняття

ТЕМА 8. Розрахунково-касові операції банків із пластиковими картами

1. Електронні гроші. Загальні положення

2. Карткова платіжна система

3. Види пластикових карток

4. Використання пластикових карток в торгівлі

Семінарське та практичне заняття по темі 8.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4.Кредитні операції комерційних банків та порядок їх здійснення

ТЕМА 9. Основні здійснення кредитної політики в банку. Види та форми кредитів.

1.Сутність банківського кредитування

2. Форми та види кредиту

3. Процес банківського кредитування

Семінарське заняття

ТЕМА 10. ПРИНЦИПИ ТА УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ. КРЕДИТНИЙ РИЗИК ТА СПОСОБИ ЙОГО ЗНИЖЕННЯ

1. Принципи банківського кредитування

2. Характеристика кредитних ризиків.

3. Методи управління кредитними ризиками.

4.    Оцінювання    кредитоспроможності    клієнта,    як    метод    мінімізації кредитного ризику.

Семінарське заняття

ТЕМА 11. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів

1. Особливість бланкового кредиту.

2. Кредити під заставу цінних паперів.

3. Суть контокорентного кредиту.

4.  Суть овердрафту.

5. Суб'єкти та об'єкти іпотечного кредиту.

6. Консорціумний та паралельний кредит.

7. Формування та використання резерву на покриття можливих втрат за позиками  банків

8. Порядок нарахування процентів за кредитними операціями

Семінарське заняття

МОДУЛЬ 3. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ, ЦІННИМИ ПАПЕАМИ. НЕТРАДИЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТА ПОСЛУГИ.ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 6.  Операції банків з векселями  і ціннми паперами

ТЕМА 12. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ВЕКСЕЛЯМИ

1. Суть і види векселів

2. Фінансовий вексель як різновид векселів.

3. Види операцій банків з векселями

4. Сутність операцій банків з векселями

Семінарське заняття

ТЕМА13. Операції банків з цінними паперами

1. Сутність та види цінних паперів

2. Банківські установи як учасники ринку цінних паперів

3. Характеристика операцій банків із цінними паперами

4. Емісійні операції банків

5. Формування банківського портфеля цінних паперів та управління фінансовими інвестиціями

6.Вкладення коштів банків у державні цінні папери

7. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі

8.  Посередницькі операції комерційного банку на фондовому ринку

9.Розрахунки доходу від операцій з цінними паперами

Семінарське заняття

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ  6 .ОПЕРАЦІЇ БАНІВ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ, НЕТРАДИЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТА ПОСЛУГИ

ТЕМА 14. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ОСЛУГОВУВАННЯ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Порядок відкриття та ведення клієнтських рахунків в іноземній валюті

2.Основні форми міжнародних розрахунків

Семінарське заняття

ТЕМА 15. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ

1. Валютний ринок: зміст, функції, класифікація, операції

    2. Види угод (операцій) на валютному ринку України

   3. Валютні ризики і методи їх страхування

Семінарське заняття

ТЕМА 16.НЕТРАДИЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТА ПОСЛУГИ

1. Характеристика та види нетрадиційних банківських послуг.

2.   Лізингові послуги

3.   Факторингові послуги

4. Трастові (довірчі) послуги

5. Посередницькі, консультаційні, гарантійні та інші види послуг

Семінарське та практичне заняття по темі 16

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

ТИПОВА ФОРМА КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

ТИПОВА ФОРМА КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ екзаменаційного КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА»

 

1