Главная->Регіональна економіка->Содержание->1.1.       Суть, мета і концепція державної економічної політики.

Конспект лекцiй регiональна економiка

1.1.       Суть, мета і концепція державної економічної політики.

Регіональна політика є важливою складовою державної по­літики України, яка набула особливої актуальності під час пере­ходу до ринкових відносин.

Здобуття Україною незалежності та широкомасштабні транс­формації всього суспільного життя зумовили необхідність ефектив­них реформ у сфері державного регулювання, відповідних інсти-туційних та технологічних змін у господарстві, перебудови дер­жавної політики у всіх її основних напрямах. Оскільки від розу­міння сутності поняття "політика" залежать визначення її змісту і напрями реалізації, необхідно зупинитися на дефініції цього по­няття. В українську мову воно прийшло з грецької від поняття "polis", що означає "держава". Протягом сходження країн сходи­нами цивілізаційного розвитку зміст цього поняття значно роз­ширився, а межі застосування поширилися та дещо "розмились". Сьогодні "політика" - це не тільки широкозмістовне, але й ужи­ване щодо суб'єктів управління поняття. Це поняття вживають у різних контекстах: може йтися про політику ООН щодо регулю­вання міжнародної діяльності в певній сфері; політику Євросоюзу, певної країни, її регіону, навіть підприємства. І в кожному ви­падку під політикою розуміють систему дій та заходів управлінняз боку певного суб'єкта щодо забезпечення певних стратегічних інтересів, вирішення кардинально-стратегічних проблем на світо­вому, міждержавному, національному рівнях навіть щодо підпри­ємства.

Таким чином, у найбільш загальному розумінні під "політи­кою" розуміють максимально широкий спектр усіх видів діяль­ності суб'єктів її реалізації: на міждержавному і національному рівні, рівні транснаціональних компаній, громадських і політич­них організацій, великих корпорацій та суб'єктів господарювання в цілому.

Наукове трактування поняття "політика" у спеціальній літе­ратурі відзначається узагальненістю, з одного боку, та суперечні­стю поглядів - з іншого. З.В. Герасимчук поділяє найважливіші визначення поняття "політика" на декілька груп:

·                                       діяльність у сфері відносин між великими соціальними групами, пов'язана з регулюванням інтересів шляхом викорис­тання політичної влади;

·                                       інструмент свідомої саморегуляції суспільства;

·                                       характеристика способу дій, спрямована на досягнення певних цілей у стосунках між людьми;

·                                       сукупність політичних інструментів, які здійснюють вла­ду й управління суспільства.

Останнє визначення, на нашу думку, досить точно характе­ризує державну політику в цілому. Державна політика знаходить свій прояв у системі дій, методів, засобів і механізмів, спрямова­них на забезпечення національних стратегічних інтересів у всіх сферах життєдіяльності країни.

Ефективність державної політики залежить від інструментів її реалізації, дієвості державного регулювання, від чіткого визна­чення, стратегічних інтересів країни, цілей управління суспільст­вом з боку держави. Сьогодні, в посткризовий період державна політика України має бути спрямована на побудову ринкової, конкурентоспроможної соціально орієнтованої економіки на за­садах постіндустріалізму. Це означає:

·                   необхідність забезпечення економічної та екологічної безпеки держави;

·                                       пріоритетність інноваційної, інформаційної, інтелектуа­льної складової в інтегральному потенціалі розвитку;

·                                       першочерговість розширеного відтворення виробництва та підвищення його конкурентоспроможності з акцентуванням уваги на випереджальному розвитку високотехнологічних та стратегічно важливих галузей третинного і четвертинного секто­рів економіки в усіх регіонах України.

Державна політика реалізується в багатьох напрямах: еко­номічному, соціальному, екологічному, зовнішньоекономічному, оборонному та інших.

Розгляд змісту поняття "політика" через призму регіональ­них аспектів соціально-економічного розвитку країни вносить додаткові ознаки у її тлумачення, обмежує сферу її дії певними територіальними рамками. Зважаючи на те, що будь-який напрям державної політики, і державної регіональної політики може здійснюватись у межах таксонів адміністративно-територіального поділу, у контексті даної теми під регіонами ми розуміємо облас­ті України та АР Крим.

 

 

25