Конспект лекцiй регiональна економiка

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА». КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

ТЕМА 1. Предмет, метод і завдання курсу «Регіональна економіка»

1.1. Об’єкт і предмет курсу «Ргіональна економіка».

1.2. Основні поняття та наукові категорії регіональної економіки.

1.3. Місце регіональної економіки в системі наук.

1.4. Методологічні основи досліджень регіональної економіки.

1.5. Основні завдання курсу.

ТЕМА 2. Наукові засади формування регіональних соціально-економічних систем

1.1. Зміст основних понять «закон», «закономірність», «принцип», «фактор», їх об’єктивний характер.

1.2.       Загальні закономірності розміщення виробництва та формування економіки регіонів.

1.3.       Принципи та фактори розвитку і розміщення продуктивних сил, їх сутність.

1.4.       Основні етапи розвитку теорій регіональної економіки.

1.5.       Поняття про економічний простір, особливості його формування та структура.

Тема 3. Економічне районування та територіальна організація господарства.

1.1.       Економічне районування як науковий метод територіальної організації народного господарства.

1.2.       Принципи, критерії та чинники економічного районування.

1.3.       Економічний район, його сутність та основні риси.

1.4.       Системи економічного районування України

ТЕМА 4. Регіон у системі територіального поділу праці.

1.1. Співвідношення понять «територія» і регіон та взаємозв’язок між ними.

1.2. Взаємовідносини «регіон-столиця».

1.3. Поглиблення територіального поділу праці і оптимізація галузевої структури господарського комплексу регіону

ТЕМА 5. Державна регіональна економічна політика та управління регіональним розвитком. 

1.1.       Суть, мета і концепція державної економічної політики.

1.2.       Основні напрямки та завдання державної регіональної економічної політики.

1.3.       Сутність механізму реалізації державної економічної політики.

1.4.       Роль органів місцевого самоврядування у здійсненні державної регіональної економічної політики.

1.5.       Прогнозування ф державні програми розвитку регіонів.

ТЕМА 6. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах. 

1.1 Економіка України як єдиний господарський комплекс. Особливості та стан формування.

1.2. Галузева структура економіки та тенденції її розвитку.

1.3. Стратегія і тактика структурної перебудови економіки.

1.4. Основні напрями удосконалення розміщення продуктивних сил.

ТЕМА 7. Природний трудоресурсний потенціал економіки України.

1.1.       Сутність потенціалу розвитку регіону і його оцінка. Природно-ресурсний потенціал і природокористування.

1.2.       Демографічний, розселенський і працересурсний потенціал.

1.3.       Виробничий потенціал

1.4.       Науково-технічний потенціал.

1.5.       Фінансовий потенціал.

Модуль 2. ТЕМА 8. Трансформаційні процеси в господарському комплексі України та їхні регіональні особливості.

1.3.       Металургійний комплекс.

1.5.       Хімічний комплекс. 

1.6.       Лісопромисловий комплекс.

1.7.       Апромисловий комплекс.

ТЕМА 9. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем

ТЕМА 10. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку

 

ТЕМА 11. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури

1.2. Міжнародна спеціалізація в світовому господарстві. 

1.3. Сучасні тенденції розвитку форм міжнародного поділу праці в світовому господарстві. 

ТЕМА 12.  Фактори сталого розвитку

 

1