Гроші та кредит (частина 1)

Анотація

!-! М. І. Савлука

!-! Затверджено Міністерством освіти і науки України

Зміст

УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКА ШКОЛА при КНЕУ

Передмова

Частина 1. Гроші і горшові системи

Розділ 1. СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

1.1. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей

1.2. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал

1.3. Форми грошей та їх еволюція

1.4. Вартість грошей

1.5. Функції грошей

1.6. Якісні властивості грошей

1.7. Роль грошей у розвитку економіки

Висновок

Запитання для самоконтролю

Розділ 2. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА, ЩО ЙОГО ОБСЛУГОВУЄ

2.1. Сутність та економічна основа грошового обороту

2.2. Модель грошового обороту. Грошові потоки та їх балансування

2.3. Структура грошового обороту за економічним змістом та формою платіжних засобів

2.4. Маса грошей в обороті. Грошові агрегати та грошова база

2.5. Швидкість обігу грошей

2.6. Закон грошового обігу

2.7. Механізм зміни маси грошей в обороті. Грошово-кредитний мультиплікатор

Висновок

Запитання для самоконтролю

Розділ 3. ГРОШОВИЙ РИНОК

3.1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку

3.2. Інституційна модель грошового ринку

3.3. Структура грошового ринку

3.4. Попит на гроші

3.5. Пропозиція грошей

3.6. Графічна модель грошового ринку.Рівновага на грошовому ринку та процент

3.7. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку

Висновок

Запитання для самоконтролю

Розділ 4. ГРОШОВІ СИСТЕМИ

4.1. Сутність, призначення та структура грошової системи

4.2. Види грошових систем та їх еволюція

4.3. Створення і розвиток грошової системи України

4.4. Державне регулювання грошового обороту І місце в ньому фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики

4.5. Грошово-кредитна політика,  її цілі та інструменти

4.6. Монетизація бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні

Висновок

Запитання для самоконтролю

Розділ 5. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ

5.1. Сутність, види та закономірності розвитку інфляції

5.2. Причини інфляції

5.3. Економічні та соціальні наслідки інфляції

5.4. Державне регулювання інфляції

5.5. Особливості інфляції в Україні

Таблиця 5.1

5.6. Сутність та види грошових реформ

5.7. Особливості проведення грошової реформи в Україні

Висновок

Запитання для самоконтролю

Розділ 6. ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

6.1. Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти

6.2. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку

6.3. Валютний курс

6.4. Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи України

6.5. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання

6.6. Світова та міжнародна валютні системи

6.7. Міжнародні ринки грошей та капіталів

Висновок

Запитання для самоконтролю

Розділ 7. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ

7.1. Класична кількісна теорія грошей

7.2. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей

7.3. Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей

7.4. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії

7.5. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей

7.6. Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світлі монетаристської теорії

Висновок

Запитання для самоконтролю

 

1