ГРОШІ І КРЕДИТ (частина 2)

ТЕМА 6. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ

Суть, види та закономірності розвитку інфляції

Загальні причини інфляції. Причини інфляції в Україні

Економічні та соціальні наслідки інфляції

Державне регулювання інфляції

Грошові реформи

Запитання для самоконтролю

ТЕМА 7. ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

Суть валюти і валютних відносин. Класифікація валют

Валютний курс та фактори, що впливають на його рівень

Валютні системи та валютна політика

Світова та міжнародні валютні системи

Запитання для самоконтролю

ТЕМА 8. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Необхідність і суть кредиту

Функції кредиту

Принципи та умови банківського кредитування

Теорії кредиту

Форми кредиту та його види

Роль кредиту у розвитку економіки

Запитання для самоконтролю

ТЕМА 9. ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО РИНКУ

Суть, призначення та види фінансового посередництва

Банки як провідні суб'єкти фінансового посередництва та їх функції

Банківська система. Її функції та принципи побудови

9.4. Небанківські фінансово-кредитні установи

Запитання для самоконтролю

ТЕМА 10. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ

Запитання для самоконтролю

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

Плани семінарських занять

Термінологічний словник

Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм Методичні вказівки до вивчення теми

Плани семінарських занять

Термінологічний словник

Тема 3. Грошовий оборот і грошові потоки Методичні вказівки до вивчення теми

Плани семінарських занять

Термінологічний словник

Плани семінарських занять

Термінологічний словник

Тема 5. Грошові системи Методичні вказівки до вивчення теми

Плани семінарських занять

Термінологічний словник

Методичні вказівки до вивчення теми

Плани семінарських занять

Термінологічний словник

Тема 7. Кредитні системи Методичні вказівки до вивчення теми

Плани семінарських занять

Термінологічний словник

Тема 8. Валютні відносини та валютні системи Методичні вказівки до вивчення теми

Плани семінарських занять

Термінологічний словник

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Навчальне видання

 

1