Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 21. Діяльність кредитних спілок. - Фінансовий Ринок остовні питання - Studbook
Главная->Фінанси->Содержание->21. Діяльність кредитних спілок.

Фінансовий Ринок остовні питання

21. Діяльність кредитних спілок.

Кредитні спілки – це неприбуткові організації, засновані фізичними особами на кооперативних засадах з метою задово­лення потреб її членів у взаємному кредитуванні, наданні фінан­сових послуг шляхом об'єднання грошових внесків.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на таких основних принципах:

– добровільності вступу до кредитної спілки та свободи виходу з неї;

– рівноправності членів кредитної спілки;

– самоврядування;

– гласності.

Відповідно до цих принципів:

– ніхто не може бути примушений вступати до кредитної спілки, а виключення з членів кредитної спілки здійснюється лише у разі порушення членом кредитної спілки її статуту;

– усі члени кредитної спілки мають рівні права, у тому числі під час голосування на загальних зборах, незалежно від розміру пайового та інших внесків;

– забороняється будь-яке втручання у діяльність кредитної спілки, за винятком випадків, передбачених законами України та положенням (про кредитні спілки);

– кредитна спілка зобов'язана відповідно до цього положення забезпечити повне та своєчасне інформування своїх членів з питань власної діяльності, а також на їх прохання ознайомлювати з про­токолами загальних зборів і засідань інших органів управління кредитної спілки, надавати копії документів або витяги з них.

Кредитна спілка є юридичною особою, має самостійний ба­ланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штамп та бланки зі своїм найменуванням, власну символіку. Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

Кредитна спілка може укладати від свого імені договори та інші угоди, які не суперечать положенню, іншим нормативно-правовим актам і статуту кредитної спілки, набувати майнових та немайнових прав, мати обов'язки, що випливають із законо¬давства України та укладених кредитною спілкою угод, бути позивачем і відповідачем у судах.

Кредитна спілка не може бути засновником або співзаснов-ником суб'єкта (суб'єктів) підприємницької діяльності.

Кредитна спілка діє на основі самофінансування, несе від¬повідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зо¬бов'язань перед своїми членами, партнерами та державним бю¬джетом.

 

21