Главная->Фінанси->Содержание->10.6. Тенденції фінансово-економічного розвитку Скандинавських країн

Фінансові системи зарубіжних країн (частина 2)

10.6. Тенденції фінансово-економічного розвитку Скандинавських країн

 

У 2000 р. у Швеції ma Фінляндії тривав бурхливий під-йом, а в Норвегії і Данії знову почалось економічне зростання, такі тенденції простежуються і далі (табл. 10.3).

Таблиця 10.3

 

ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ, ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РОКУ

 

%

 

 

2001 р./2002 р. (прогноз)     Швеція           Норвегія         Данія   Фінляндія

Валовий внутрішній продукт          1,5/2,0 1,7/1,9 1,2/1,5 1,8/2,4

Особисте споживання         1,5/1,8 1,3/2,3 1,0/1,4 2,6/2,8

Валові капіталовкладення    3,4/2,6 0,9/2,4 -2,2/1,0           7,0/—

Промислове виробництво  0,0/3,0 1,5/2,0 2,0/1,2 8,0/—

Норма заощаджень населення        3,7/4,7 9,0/9,0 3,7/3,4 —

Рівень безробіття      4,1/4,4 3,3/3,3 5,3/5,5 9,1/9,0

Сальдо платіжного балансу (% ВВП)         1,8/1,5 14,4/11,5         3,0/3,0 6,4/6,5

Сальдо державного бюджету (% ВВП)      3,5/1,8 13,0/11,5         1,9/1,8 4,1/3,7

Державний борг (% ВВП)   53/53   28/28   43/42   41/40

В останні роки економіка Шееції розвивалася успішно. Високі темпи зростання, безробіття, що скорочується, профіцит держав-ного бюджету і низька інфляція стали нормою. Країна зайняла міцну позицію у світі в галузі високотехнологічних підприємств, підприємництві і розвиненості ринків капіталів.

Урезультаті швидкого економічного зростання протягом останнього десятиріччя безробіття в Нореегії значно скоротило-ся, рівень зайнятості досяг рекордного рівня, дефіцит державного бюджету зник і перетворився у велике позитивне сальдо. Повна зайнятість створює сприятливі перспективи. Однак через обме-женість ресурсів економіка Норвегії не може зростати швидше без ризику перегріву. Немає і великих можливостей для витрати величезних державних коштів.

У цілому економіка Данії збалансована при хорошому стані державних фінансів. У бюджеті 2001 р. були підвищені допомоги по безробіттю, збільшені витрати на освіту і допомогу незамож-ним пенсіонерам. У 2002 р. ВВП збільшився приблизно на 1,5— 2 %. Основні показники змінилися мало в порівнянні з попереднім роком. Незначно зросли валові капіталовкладення і

"^о'оОр. ^ХллнМ-тривало бурхливе економічне зростан-ня. ВВП збільшився на 5,7 % (у середньому в 1995-2000 pp. його

230

річний приріст становив близько 5 %). Особисте споживання зросло на 3 %. Найбільш значна частина приросту експорту при-падала на продукцію фірми «Нокіа». Це призвело до того, що економіка Фінляндії стала більшою мірою залежати від телеко-мунікаційної галузі, що особливо відчутно в умовах нинішнього падіння попиту на цю продукцію. У 2001 р. темпи зростання зна-чно знизилися, що пов'язано насамперед з погіршенням світової кон'юнктури і, отже, уповільненням експорту. Однак такі сприя-тливі внутрішні фактори, як зниження темпів інфляції, підви-щення зайнятості, зниження податків і падіння рівня процентних ставок, призвели до того, що доходи домашніх господарств про-довжували швидко збільшуватися. Зростання ВВП становило лише 1,8 %. Особисте споживання збільшилося на 2,6 %. У 2002 р. очікувалося, що ВВП зросте на 2—3 %. При цьому основні еко-номічні показники зміняться мало.

 

 

30