Главная->Фінанси->Содержание->1.2. Структурна будова та класифікація фінансових систем зарубіжних країн

Фінансові системи зарубіжних країн (частина 1)

1.2. Структурна будова та класифікація фінансових систем зарубіжних країн

 

Розділяння фінансової системи на окремі ланки — явище об'єктивне, обумовлене потребами економічного розвит-ку. Структура фінансової системи динамічна і не може розгляда-тися в статичному вигляді. У процесі економічного розвитку вона може доповнюватися або деякі її ланки можуть відмирати.

Розділ 1

У розвинутих зарубіжних країнах державна фінансова система включає такі ланки фінансових відносин:

1)         державний бюджет;

2)         територіальні фінанси;

3)         державний кредит та кредити місцевих органів влади, a у федеративних державах — і кредити членів федерації;

4)         спеціальні фонди;

5)         фінанси суб’єктів господарювання.

Кожна ланка фінансової системи певним чином впливає на процес відтворення, має свої, властиві йому функції. Так, фінанси підприємств обслуговують матеріальне виробництво. Вони бе-руть участь у створенні ВВП, що розподіляється усередині під-приємств та галузей господарства. Через державний бюджет мо-білізуються ресурси в основний централізований фонд держави і відбувається їх перерозподіл між галузями господарства, еконо-мічними регіонами, окремими соціальними групами населення.

Фінанси як самостійна сфера людської діяльності й економіч-на категорія сформувалися на кілька сторіч раніше, але поступо-во бюджетні відносини стали головними у фінансових.

Структура державної фінансової системи (бюджетної системи) залежить від державного устрою. Вважається, що в унітарних (єдиних,) державах бюджетна система містить дві ланки: держав-ний бюджет та численні місцеві бюджети (бюджети міст, округів, сільських округів та. ін.). У федеративнж державах бюджетна си-стема складається з трьох ланок: державного чи федерального бю-джету або бюджету центрального уряду; бюджетів членів федера-ції (штатів у США, провінцій у Канаді, ландів — земель у Німеччині, кантонів у Швейцарії та. ін.); місцевих бюджетів.

Насправді, кожна країна має індивідуальну, властиву тільки їй бюджетну систему. Незважаючи на різноманіття та численність місцевих бюджетів у зарубіжних країнах, вони можуть бути згруповані у певні системи.

Для зарубіжних країн характерна, як правило, три- або чоти-рирівнева система бюджетів. Наприклад, у Шееції функціону-

ний бюджет, бюджети графств та бюджети округів. У Японії: центральний бюджет, бюджети префектур та бюджети муніципа-

кож три бюджетних рівні: бюджет центрального уряду, бюдже-ти воєводств та бюджети гімн.

Поняття, класифікація та склад фінансових систем          Чотирирівнева система бюджетів, наприклад, функціонує у Франції. бюджет центрального уряду, бюджети регіонів, бюдже-ти департаментів та бюджети комун. Чотири рівні в системі бю-джетів ФРН. бюджет федерацп, бюджет землі, бюджет округу та бюджет громади. У СШЛ чотири основних рівні системи бюдже-тів: центральний, штатний, графський та муніципальний, а також ряд додаткових, зв'язаних з функціонуванням цільових адмініст-ративних утворень, наприклад шкільних та інших округів.

Місцеві бюджети в унітарних державах своїми доходами та видатками не входять до державного бюджету, у федератив-них — до бюджетів членів федерації, а останні не включаються у державний федеральний бюджет.

:а3но3каЇГнасоХ^?сТсРТГмТИИКа°КРЄМИХ

 

 

7