Главная->Фінанси->Содержание->1.1. Поняття та підходи

Фінансові системи зарубіжних країн (частина 1)

1.1. Поняття та підходи

 

до визначення фінансової системи

Фінансова система та фінанси використовуються як ін-дикатор національної економіки, збільшення добробуту, обме-ження негативних моментів в економічному зростанні. Чим роз-виненіші ринкові відносини, тим складніші та різноманітніші зв'язки в державі, тим складніша і фінансова система.

Фінансова система виникла з появою держави і нерозривно пов'язана з її функціонуванням. За допомогою фінансової систе-ми держава збирає та використовує засоби для утримання свого апарату, а також направляє їх на виконання своїх функцій. Фі-нансова система охоплює грошові відносини між державою та підприємствами, організаціями, державою і населенням, між під-приємствами й всередині них.

3 іншого боку, фінансова система — це сукупність ринків та інших інститутів, які використовуються для укладання фінансо-вих угод, обміну активами і ризиками. Ця система містить у собі ринки фінансових інструментів, фінансових посередників, фірми, які пропонують фінансові послуги, і органи, що регулюють дія-льність усіх цих установ.

Поняття, класифікація та склад фінансових систем

У державах з ринковою економікою фінансові системи до-сягають своєї завершеності, однак у деяких державах можуть істотно відрізнятися. У країнах з перехідною економікою фі-нансові системи характеризуються тим, що їхні окремі ланки перебувають у стадії формування. Це стосується, в основному, фінансового ринку, державного боргу, страхових і резервних фондів тощо.

Головна функція фінансової системи полягає в задоволенні потреб людей, включаючи всі основні життєві потреби в їжі, одя-зі й житлі. Суб'єкти економічної діяльності (фірми, органи дер-жавної влади всіх рівнів) існують для того, щоб сприяти вико-нанню цієї основної функції.

Таким чином, фінансова система, яка забезпечує фінансуван-ня економіки (об'єкт фінансової економіки), - - це сукупність установ, інструментів і механізмів, за допомогою яких саме ці фінансові можливості державного сектору та фінансових установ здатні задовольнити фінансові потреби підприємств і населення. Фінансова система — це система форм і методів утворення, роз-поділу та використання фондів грошових коштів держави та під-приємств.

Сучасна фінансова система має глобальний характер. Взаємо-залежність фінансових ринків та посередників здійснюється че-рез всеосяжну міжнародну телекомунікаційну мережу, завдяки якій перекази платежів та торгівля цінними паперами відбува-ються практично цілодобово. Таким чином, якщо велика корпо-рація, розташована, скажімо, у Німеччині, вирішує фінансувати новий проект, то вона розглядає будь-які інвестиційні можливос-ті, включаючи, наприклад, випуск і продаж акцій на Лондонській та Нью-Иоркській фондових біржах чи одержання позики в яко-му-небудь японському пенсійному фонді. Причому в останньому випадку позика може бути видана як у німецьких марках, так і в японських ієнах або у доларах США.

 

 

6