Фінансові системи зарубіжних країн (частина 1)

ВСТУП

Одним із важливих питань фінансів є вивчення закономірностей еволюції фінансової системи. При-йнявши конкретне фінансове рішення, бізнесмен вті-лює його в життя за допомогою фінансової системи. Економічна структура будь-якого суспільства не мо-же функціонувати без нормально організованого по-току коштів між державою та виробничими структу-рами, державою і населенням, між регіонами й окре-мими державами. Такі грошові потоки відображають процеси реального життя суспільства. Вони форму-ють судинну систему руху грошових ресурсів з ме-тою підтримки життєдіяльності всіх елементів дер-жавних та недержавних структур. У своїй динаміці грошові ресурси утворюють фінансову систему сус-пільства.

Мета даного навчального посібника — викласти в короткій та доступній формі основний зміст дисциплі-ни «Фінанси зарубіжних країн»; ознайомити з принци-пами побудови, основними тенденціями становлення і розвитку фінансових систем зарубіжних країн.

Завдання навчальної дисципліни в широкому розу-мінні полягає в тому, щоб сформувати у студентів ши-роке та правильне розуміння актуальних проблем і пе-рспектив розвитку фінансових систем зарубіжних країн в умовах світової глобалізації; у вузькому розу-мінні — навчити студентів давати характеристику окре-мим складовим фінансових систем зарубіжних країн, порівнювати їх розвиток із процесом становлення фі-нансової системи України.

За змістом тем навчальний посібник розділений на дві частини. У першій частині увага зосереджена на державних фінансах зарубіжних країн та теоретичних

аспектах розвитку фінансової системи. Друга частина включає детальне вивчення фінансових систем окре-мих країн, таких як США, Японія, Велика Британія, Франція, Німеччина та інших, а також Європейського Союзу, країн Центральної та Східної Європи.

Логіка побудови даного навчального курсу й основ-ний його матеріал апробовані автором у процесі ви-кладання відповідної дисципліни студентам Таврійсь-кого національного університету ім. В. I. Вернадського.

Будова навчального посібника повинна сприяти кращому засвоєнню викладеного матеріалу: кожен розділ завершується переліком контрольних запитань, завданнями для самостійного вивчення (можливі теми рефератів) та списком використовуваної літератури.

 

 

4