Главная->Фінанси->Содержание->Список літератури:

Фінансові системи зарубіжних країн (частина 1)

Список літератури:

 

1.Воронкова В. Г. Муніципальний менеджмент: Навч. посібн. — Київ: ВД «Професіонал», 2004. — 256 с.

2. Грішнова О. А. Зарубіжний досвід фінансування освіти та перспективи його застосування в Україні // Наукові праці НДФІ. — 2000. — Вип. 10—11. — С. 214—222.

3.Демкин О. Местньіе бюджетьі США // Зкономика Ук-раиньі. — 1995. — № 6. — С. 25—29.

4. Європейська Хартія по місцеве самоврядування. — Страсбург, Рада Європи, 1990.

5.Кравченко В. I. Місцеві фінанси України: Навч. по-сібн. — К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. — 487 с.

6.         Кравченко В. I. Роль публічних фінансів у забезпеченні економічного зростання в Україні // Наукові праці НДФІ. — 2000. —Вип. 10—11. — С. 4—12.

7.         Курс зкономической теории: Уч.бник / Под общей ред. проф. М. Н. Чепурина, проф. Е. А. Киселевой. — Ки-ров: Издательство «АСА», 1997. — 365 с.

8.Лазор О. Д. Основи місцевого самоврядування: Навч. посіб. — Київ: ЦНЛ, 2003. — 431 с.

9.         Павлюк К. В. Місцеві бюджети і міжбюджетні відно-

сини // Фінанси України. — 1996. — № 3. — С. 37—45.

10.       Пелих С. А., Саморуков Ю. В. О проблемах надежно-сти финансовой системьі в трансформационной зкономике // Финансьі. — 2001. — № 5. — С. 57—59.

11.       Слухай С. В. Прямі бюджетні трансферти в системі міжбюджетних відносин // Фінанси України. — 1996. — № 12. — С. 22—32.

12.       Степанов Ю. Местньіе налоги в странах Запада // Зкономика и жизнь. — 1994. — № 23. — С. 14—16.

13.Харлоф 3. Местньіе органьі власти в Европе / Пер. с англ. и предисл. В. И. Камьішанова. — М.: Финансьі и ста-тистика, 1992. — 208 с.

14.Цикл публікацій Національного демократичного ін-ституту міжнародних відносин у часопису «Поліс»: Местное самоуправление: достижение и перспективьі. — 1993, № 2— 6; 1994, № 1—6; 1996, № 1—6; 1997, № 1—6; 1998, №1, 4— 6; 1999, №1.

15.Шеннон Б. Мадд, ГрегориДж. Брок. Финансирование школьного образования: опьіт США // Финансьі. — 1995. — № 7. — С. 49—52.

 

 

32