Главная->Фінанси->Содержание->Контрольні запитання:

Фінансові системи зарубіжних країн (частина 1)

Контрольні запитання:

 

1.         Охарактеризуйте теорії про місцеве самоврядування.

2.         Чим відрізняється Європейська хартія про місцеве са-моврядування від інших міжнародних документів, що ви-значають функції місцевих органів влади?

3.         Яка роль місцевих фінансів у розвитку бюджетної си-стеми держави?

4.         Перелічіть джерела доходів та напрямки видатків міс-цевих поточних і бюджетів розвитку в зарубіжних країнах.

5.         Чи може досвід фінансового контролю і планування місцевих органів влади в зарубіжних країнах бути викорис-таний в Україні? Обґрунтуйте свою думку.

6.         Які відмінності між основними концепціями в органі-зації міжбюджетних відносин?

7.         Розкрийте принципи концепції субсидарності.

8.         Чи об’єктивна необхідність фінансового вирівнюван-ня? Які інструменти для цього використовуються?

 

Самостійно:

1.         Місцеві позики і їхня роль у зміцненні місцевих фі-нансів.

2.         Порядок формування та виконання місцевих бюджетів у зарубіжних країнах (на прикладі окремої держави).

3.         Зарубіжний досвід використання бюджетних трансфе-ртів.

4.         Сучасні проблеми фінансового забезпечення місцево-го самоврядування.

 

 

31