Фінансові системи зарубіжних країн (частина 1)

Анотація

Л.О. МИРГОРОДСЬКА

ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Видання друге, перероблене та доповнене

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2008

ББК 65.26(0)я73

М 63 УДК 336(100)(075.8)

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(лист № 14/18.2-1275 від 09.06.2004 р.)

Рецензенти:

Новиков Ю.М. — доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Кримської академії наук.

Єримизіна М.І. — кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та кредиту Южної філії “КГАУ” НАУ

Миргородська Л.О.

М 63 Фінансові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 320 с.

ISBN 978-966-364-690-9

У навчальному посібнику “Фінансові системи зарубіжних країн” автором узагальнено та систематизовано накоплений у розвинутих зарубіжних країнах досвід теорії і практики побудови фінансових систем, взаємодії бюджетної та податкової політики, організації міжбюджетних відносин. Детально розглянуті фінансові системи США, Японії, Великої Британії, ФРН, Франції, Скандинавсь-ких країн, ЦСЄ.

Значних змін у 2-му виданні набули теми “Фінансова система Європейсько-го Союзу”, “Фінансові системи країн ЦСЄ” в зв’язку з інтеграційними процесам у сучасній Європі.

Для студентів, аспірантів, викладачів, фахівців усіх профілів, яких цікав-лять питання фінансових відносин.

ББК 65.26(0)я73

ISBN 978-966-364-690-9     © Миргородська Л.О., 2008

© Центр учбової літератури, 2008

 

 

2