Главная->Фінанси->Содержание->3.3.3. Місцеві фінанси як інструмент фінансуеання суспільних послуг

Фінансові системи зарубіжних країн (частина 1)

3.3.3. Місцеві фінанси як інструмент фінансуеання суспільних послуг

 

Закономірним явищем для більшості європейських країн є такий розподіл функцій між державою та місцевим само-врядуванням у сфері надання суспільних послуг, коли на місцеві органи покладається головна відповідальність за послуги соціа-льного характеру. Центральна ж влада зосереджується на послу-гах економічного характеру, на забезпеченні оборони, безпеки і т. п. Ця тенденція найбільш виразно проявилася в післявоєнний

ших країнах здійснювалися за рахунок витрат місцевих органів

існують два типи шкільних округів — «незалежні» і «залежні». У «незалежних» шкільних округах самі школи мають право збирати ними ж встановлені податки. У «залежних» -школи таким правом не володіють і залежать у питаннях фінан-сування від органів влади вищого рівня. Більшість шкільних округів належить до типу «незалежних», і в 1990 p. у 41 штаті з незалежною системою 97,4 % надходжень від місцевих податків для підтримки системи шкільної освіти становили надходження від податків на власність.

У цей же період від 70 до 99 % витрат на охорону здоров'я за-безпечували місцеві органи влади США, ФРН, Канади. Також значну роль відіграють місцеві органи влади в соціальному забез-

печенні. У зазначений період у ФРН частка місцевих органів вла-ди в ньому становила 65 %. Ще одна соціальна галузь, де надзви-чайно великий вплив мають фінанси місцевих органів влади, -це зайнятість населення. Місцеві органи влади є одним з найбі-льших роботодавців на ринку роботи. УШвеціїпа початку 1990-х pp. на муніципальних підприємствах та в комунальному госпо-дарстві було зайнято 19 % усього працюючого населення країни. Ще 10 % працювало в господарстві, яке належить губерніям (у державному секторі нараховувалося 9 % усіх зайнятих в еконо-міці). У багатьох країнах зайнятість у муніципальному секторі набагато перевищує зайнятість у державному секторі. У Даніі мі-сцева влада дає роботу 75 % усіх державних службовців. У Великій Британії цей показник становить 60 %. Значна роль комунального сектору й у ФРН 30 % усіх державних службо-вців, у Нідерландах — 34, у Франції 27 %.

У США створені спеціальні цільові райони для управління окремими галузями, які надають суспільні послуги. Такі райони не збігаються з межами адміністративно-територіальних одиниць, їх спеціалізація дозволяє налагодити ефективне управління та раці-ональне фінансування зазначених об'єктів. Так, з питань управ-ління природними ресурсами в США створено 6473 райони, по-жежної охорони— 5063, житлового будівництва і суспільного розвитку на місцевому рівні — 3460, міського водопостачання — 3056, цвинтарів— 1629, каналізації-- 1605, парків і рекреацій-них зон — 1004, будівництва нових шкіл — 707, лікарень — 784, бібліотек — 830, автомагістралей — 620, охорони здоров'я — 481, аеропортів— 367, інших спеціальних (одноцільових) райо-нів — 1491. Крім того, існує 1917 багатоцільових районів. Усього у США 29 487 спеціальних районів для надання послуг.

 

 

27