Главная->Філософія->Содержание->Шелер М. - Проблема людини у філософії

Філософія Хрестоматія (частина 2)

Шелер М. - Проблема людини у філософії

Також і духовна «особа» людини — це не субстанційна річ і не буття у формі предмета. Людина може лише активно зібрати себе в особу. Тому що особа є монархічно впорядкована структура ду­ховних актів, яка являє собою унікальну індивідуальну самокон- центрацію єдиного безконечного духу, в якому вкорінена сутнісна структура об’єктивного світу. Але людина як інстинктивна і жива істота рівнопочатково коріниться також — в аналогічному сенсі і в божественному пориві «природи» до Бога. Цю єдність вкорінено­сті всіх людей, всього живого в божественному пориві, ми відчува­ємо у великих рухах симпатії, любові і всіх формах чуттєвого єд­нання з космосом. Це — «діонісійський» шлях до Бога.

Людина, таким чином, не копіює певний існуючий, або такий, що був готовим ще до створення Богом, «світ ідей», або «провидіння», вона співтворець, співзасновник, і співвершитель ідеальної послідо­вності становлення, що становиться в світовому процесі і в ній са­мій. Людина є тим єдиним місцем, в якому і за посередництвом яко­го першосуще не лише розуміє і пізнає само себе — але вона є та­кож те суще, в вільній рішучості якого Бог може здійснити і реалі­зувати свою чисту сутність. Призначення людини більше, ніж бути лише «рабом» і слухняним слугою Бога, воно більше, ніж тільки бути «сином» деякого готового в собі і досконалого Бога. В своєму людському бутті, яке є буттям рішучості, людина гідна більш висо­кого звання соратника Бога, якому судилося нести прапор божества, прапор «Веііая», що здійснюється лише разом зі світовим процесом, попереду всіх речей у штормовій стихії світу.

Таким чином, оскільки індивідуальна особа кожної людини без­посередньо вкорінена в вічному бутті і дусі, настільки ж не існує жодного загальнозначимого істинного світогляду, але є лише інди- відуально-значимо-істинний і одночасно зумовлений історично в мі­ру своєї досконалості й адекватності «змістовний» світогляд. Проте існує суворо загальнозначимий метод, за яким кожна людина — ким би вона не була — може знайти «свою» метафізичну істину.

ШелерМ. Становище людини в космосі.

 

8