Главная->Філософія->Содержание->Ленін В. - Політичне життя суспільства як філософська проблема

Філософія Хрестоматія (частина 2)

Ленін В. - Політичне життя суспільства як філософська проблема

а

Якщо ви з точки зору цього основного поділу подивитесь на дер­жаву, то побачите, що до поділу суспільства на класи, як я вже ска­зав, не існувало й держави. Але в міру того, як виникає і міцніє сус­пільний поділ на класи, в міру того, як виникає суспільство класове, в міру цього виникає і міцніє держава. Ми маємо в історії людства десятки і сотні країн, які пережили й переживають зараз рабство, кріпосництво і капіталізм. У кожній з них, незважаючи на величезні історичні переміни, які відбувались, незважаючи на всі політичні перипетії і всі революції, які були зв’язані з цим розвитком людства, з переходом від рабства через кріпосництво до капіталізму і до те­перішньої всесвітньої боротьби проти капіталізму, — ви завжди ба­чите виникнення держави. Вона завжди була певним апаратом, який виділявся з суспільства і складався в групи людей, що займалися тільки тим, або майже тільки тим, або головним чином тим, щоб управляти. Люди поділяються на тих, ким управляють, і на спеціаліс­тів по управлінню, на тих, які піднімаються над суспільством і яких називають правителями, представниками держави. Цей апарат, ця група людей, які управляють іншими, завжди забирає в свої руки певний апарат примусу, фізичної сили, — все одно, чи виявляється це насильство над людьми в первісній дубині, чи в епоху рабства в досконалішому типі озброєння, чи у вогнепальній зброї, яка в се­редні віки з’явилась чи, нарешті, в сучасній, яка в ХХ столітті досяг­ла технічних чудес і цілком ґрунтується на останніх досягненнях сучасної техніки. Прийоми насильства змінювались, але завжди, ко­ли була держава, існувала в кожному суспільстві група осіб, які управляли, які командували, панували і для вдержання влади мали в своїх руках апарат фізичного примусу, апарат насильства, того озброєння, що відповідало технічному рівневі кожної епохи. І, вдив­ляючись у ці спільні явища, задаючись питанням, чому не існувала держава, коли не було класів, коли не було експлуататорів і експлу­атованих, і чому вона виникла, коли виникли класи, — ми тільки так знаходимо певну відповідь на питання про суть держави і її значення.

Держава — це є машина для підтримання панування одного кла­су над другим. Коли в суспільстві не було класів, коли люди до рабської епохи існування працювали в первісних умовах більшої рівності, в умовах ще найнижчої продуктивності праці, коли первіс­на людина насилу добувала собі засоби, необхідні для найгрубішого первісного існування, тоді не виникало й не могло виникнути й особ­ливої групи людей, спеціально виділених для управління і пануючих над усією рештою суспільства.

Ленін В. Про державу.

 

51