Главная->Філософія->Содержание->Хантінгтон С. - Предмет соціальної філософії

Філософія Хрестоматія (частина 2)

Хантінгтон С. - Предмет соціальної філософії

Якими були ці особливі риси західного суспільства впродовж століть до того, як він [Захід] був модернізований? ... Це були:

Класичний спадок. Як цивілізація третього покоління Захід успад­кував багато чого від попередніх цивілізацій, у тому числі найбіль­ше — від класичної цивілізації. Спадщина Заходу від класичної ци­вілізації багата, до неї, зокрема, належать грецька філософія та раці­оналізм, римське право, латина і християнство...

Католицизм і протестантизм. Західне християнство, спочатку католицизм, а потім — католицизм і протестантизм — історично є єдиною найважливішою рисою західної цивілізації. І справді те, що нині відоме як західна цивілізація, впродовж більшої частини першого тисячоліття її існування називали західним християнським світом; між народами західного християнства існувало розвинуте почуття єдності позиції, яка відрізняла їх від турків, маврів, візан­тійців та інших, і саме в ім’я Бога, хоча й задля золота також, західні народи вирушили на завоювання світу у шістнадцятому столітті...

Європейські мови. Мова займає друге після релігії місце у низці чинників, які відрізняють людей однієї культури від представників іншої. Захід вирізняється серед більшості інших цивілізацій розмаїт­тям своїх мов... Захід успадкував латину, але сформувалося ціле розмаїття націй, а з ними і національних мов, що вільно згрупували­ся

у широкі категорії романських та германських. До шістнадцятого століття ці мови в основному набули своєї сучасної форми.

Відокремлення духовної та світської влади. Упродовж західної

історії спочатку Церква як єдина організація, а потім і багато які інші церкви існували поза державою... Розмежування та протисто­яння між державою і церквою, що постійно поновлюються, є типо­вими рисами західної цивілізації і не виявлялися у жодній іншій. Це розділення влади зробило велетенський внесок у розвиток свободи на Заході.

Верховенство закону. Концепція верховенства закону для цивілі­зованого існування була успадкована від римлян... Традиція верхо­венства права закону заклала основу конституціоналізму і захисту прав людини, у тому числі права на власність і проти застосування деспотизму...

Соціальний плюралізм. Західне суспільство завжди було плюраліс­тичним... Плюралізм об’єднань доповнився класовим плюралізмом. У більшості західноєвропейських держав була відносно міцна і не­залежна аристократія, солідне селянство і невеликий, але сильний клас купців і торговців. Сила феодальної аристократії мала особливе значення в обмеженні міри, до якої абсолютизм міг би вкоренитися у більшості європейських націй...

Представницькі органи. Соціальний плюралізм рано дав поштовх появі інституту власності, парламентів та інших інституцій, які представляли інтереси аристократії, духовенства, торгівців та інших груп населення. Ці інституції забезпечували форми репрезентації, які у ході модернізації розвинулися в інститути сучасної демократії...

Індивідуалізм. Багато які з вищезгаданих рис західної цивілізації зробили свій внесок у виникнення почуття індивідуалізму і традиції індивідуальних прав і свобод, що були унікальними на тлі всіх ін­ших цивілізованих суспільств. Індивідуалізм розвинувся у чотир­надцятому та п’ ятнадцятому століттях, а прийняття права індивіду­ального вибору — за визначенням Дойча, «революція Ромео та Джульєтти» — поширилося на Заході до сімнадцятого століття.

Хантінгтон С. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку.

 

33