Главная->Філософія->Содержание->Юнг К. - Свідомість: її походження та сутність

Філософія Хрестоматія (частина 2)

Юнг К. - Свідомість: її походження та сутність

а

Згідно з моїми поглядами, у несвідомому розрізняються два від­діли. Один з них я називаю несвідомим особистим. Воно включає весь психічний зміст, що забувається протягом життя. Його сліди постійно залишаються у несвідомому, навіть якщо їх свідоме сприй­няття стає неможливим. Крім того, особисте несвідоме вміщує всі підсвідомі вираження і сприйняття, які не заряджені достатньою ча­сткою енергії, щоб досягти свідомості. Сюди належать ті несвідомі комбінації уявлень, які надто слабкі і неясні, щоб стати свідомими. Нарешті, особисте несвідоме включає весь психічний зміст, поєдна­ний зі свідомою установкою. Він уявляється недосяжним, головним чином, унаслідок його моральних, естетичних і інтелектуальних не­доліків. Для людини неможливо постійно відчувати і думати підне­сено, правильно і правдиво; прагнучи підтримати ідеальну установ­ку, вона автоматично витісняє все те, що для неї не підходить. Якщо якась одна функція, наприклад мислення, розвинута високою мірою і переважає у свідомості, то функція відчуття звичайно виявляється витісненою у несвідоме.

Другий відділ несвідомого — так зване надособисте, або колек­тивне несвідоме. Зміст цього колективного несвідомого не особис­тий, а колективний, іншими словами, належить не одній якійсь осо­бі, а щонайменше цілій групі осіб; звичайно він є належністю цілого народу або, нарешті, всього людства. Зміст колективного несвідомо­го не набувається протягом життя однієї людини, його складають природжені інстинкти і первісні форми осягнення — так звані архе- типи, або ідеї. Дитина хоч і не має природжених уявлень, але має високорозвинений мозок, який дає можливість певним чином функ­ціонувати. Мозок успадкований нами від предків. Це органічний результат психічних і нервових функцій усіх предків даного суб’єк­та. Таким чином, дитина, входячи у життя, вже має орган, що гото­вий діяти саме так, як діяли йому подібні органи у минулі роки. У мозку закладені преформовані інстинкти, а також і первісні типи, або образи, основи, згідно з якими здавна формувалися думки і по­чуття нового людства, що включали все величезне багатство міфо­логічних тем.

... Зміст особистого несвідомого видається нам частиною власної психіки, зміст же колективного несвідомого здається для неї чужим, наче привнесеним зовні. Зворотне введення у психіку особистого комплексу часто полегшує і зцілює, між тим вторгнення комплексу несвідомого найчастіше є неприємним і навіть небезпечним явищем.

Подібний комплекс здається чимось надприродним, іншими слова­ми, він супроводжується відчуттям шанобливого страху. Відповід­ність цієї теорії первісним віруванням у душі і духів очевидна: душі відповідають комплексам особистого несвідомого, духи — комп­лексам колективного несвідомого.

. Змістом особистого несвідомого є головним чином чуттєві комплекси, які утворюють інтимність душевного життя. Зміст же колективного несвідомого утворюють так звані архетипи. Для на­ших цілей таке позначення є точним і корисним, тому що воно пока­зує, що в разі колективного несвідомого змісту мова йде про архаїч­ні, або первісні, образи, тобто про всезагальні образи, що існують із давніх часів. Вираз «колективні уяви», які Леві Брюль застосував для позначення символічних фігур примітивного світогляду, без зу­силь можна віднести до несвідомого змісту, тому що воно стосуєть­ся мало не того ж самого предмета. У названих примітивних родо­вих ученнях архетипи постають в особливій варіації. Зрозуміло, во­ни тут не є змістом несвідомого, а перетворилися вже в усвідомлені формули, які застосовуються більшою мірою у формі релігійного вчення, що є типовим виявом передання колективного змісту, що первісно виник з несвідомого.

Іншим виявом архетипу є міф і казка. Однак тут ідеться про спе­цифічні форми, що передавалися від покоління до покоління з ста­родавніх часів. Тому поняття архетипу може бути застосоване лише до колективних уявлень, оскільки воно означає тільки той психічний зміст, який ще не зазнавав ніякої свідомої обробки і, отже, є безпо­середньо душевно-психічною даністю.

Юнг К. Архетипи колективного несвідомого.

 

16