Філософія Хрестоматія (частина 1)

ПЕРЕДМОВА

Хрестоматія з філософії підготовлена відповідно до навчальної та робочої навчальної програм, програми кандидатських іспитів з філософії. Особливість іі в тому, що хрестоматія розроблена відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання.

Вища освіта в умовах реорганізації навчання за кредитно- модульною системою передбачає збільшення обсягу самостійної роботи студентів. Мета — розвинути творчий підхід до навчального матеріалу, сформувати вміння не лише засвоювати інформацію, а й самостійно осмислювати її. Робота з оригінальними філософськими текстами

є умовою поглибленого осмислення та освоєння студентами досягнень філософії, формування в них науково-філософського світогляду. Але кількість доступних для студентів видань праць видатних філософів українською мовою як у друкованому вигляді, так і в Інтернеті є обмеженою і не відповідає вимогам навчальних програм.

Хрестоматія, орієнтована на ознайомлення з творами видатних філософів минулого і сучасності, призначена для всіх, хто вивчає й викладає філософію. Вона включає фрагменти праць філософів різних епох. У 2-8 темах тексти підібрані так, щоб висвітлити характерні особливості окремих періодів історії філософії. В темах 1, 9-18 фрагменти праць підібрані так, щоб розкрити основні проблеми філософії, розмаїття підходів до їх осмислення та вирішення. Тексти розміщені в хронологічному порядку. У кінці хрестоматії наведено персоналії; список джерел.

Хрестоматія покликана допомогти студентам усіх спеціальностей та форм навчання під час підготовки до семінарських занять, до виконання модульних контрольних робіт, забезпечити доступ до філософських першоджерел, що виносяться для самостійного опрацювання, полегшити складання семестрового іспиту з філософії.

Ідея практичної спрямованості — провідна в хрестоматії. Автори прагнули, щоб у процесі роботи з хрестоматією у студентів формувались навички самостійної роботи з першоджерелами, сприйняття специфічності філософської мови, вміння узагальненого, філософського мислення.

 

 

4