Главная->Філософія->Содержание->Філософія Хрестоматія (титульна сторінка, редакційна колегія, рецензенти,

Філософія Хрестоматія (частина 1)

Філософія Хрестоматія (титульна сторінка, редакційна колегія, рецензенти,

 

ХРЕСТОМАТІЯ

Київ

Книжкове видавництво Національного авіаційного університету 2008

 

УДК 1013:371.671(075.8)

ББК Ю 0я73

 Х 918

Редакційна колегія:

Дротянко Л. Г., Онопрієнко В. І., Сластенко Є. Ф., Богдановський І. В., Іщук Н. В., Каднікова Л. В., Кунденко Я. М., Матюхіна О. А., Мокляк Л. І., Морозов А. Ю., Онопрієнко М. В., Сухова Н. М., Фоменко А. М., Черноног Р. А., Кошетар У. П., Ороховська Л. А., Харченко Ю. В, Ягодзінський С. М., Абісова М. А,. Задубняк Ю. А., Зуєв С. М., Михалевич В. В., Русяєва Т. Г., Сідоркіна О. М., Скиба І. П., Скиба О. П., Смеричанський О. В., Ченбай Н. А., Шоріна Т. Г.

Рецензенти:

Лях В. В. — д-р. філос. наук.,

(Інститут філософії ім. Г. Сковороди НАН України)

Александрова О. В.— д-р. філос. наук.,

(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету (протокол № 14 від 3 липня 2008 року)

Х 918 Філософія. Хрестоматія: Навч. посіб. / За ред. Дротянко Л. Г., Матюхі- ної О. А., Онопрієнко В. І. — К.: Книжкове вид-во НАУ, 2008. — 244 с.

І8ВК

Хрестоматія містить тематично і хронологічно підібрані тексти видатних філосо­фів від античності до сучасності. Тексти висвітлюють основні філософські напрямки, течії, школи й точки зору видатних філософів минулого і сучасності щодо всіх проб­лем, які розглядаються у процесі вивчення курсу «Філософія». Хрестоматія також містить словник персоналій, список літератури.

Посібник покликаний надати студентам всіх спеціальностей допомогу при підго­товці до семінарських занять, до виконання модульних контрольних робіт, при ви­вченні філософських першоджерел, що виносяться на самостійну роботу, до складан­ня семестрового іспиту з філософії. Посібник підготовлено відповідно до вимог кре­дитно- модульної системи навчання.

Хрестоматія буде корисною для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів України.

УДК 1013:371.671(075.8)

 ББК Ю 0я73

І8ВN                                                                                  © Л. Г. Дротянко, О. А. Матюхіна ,

   В. І. Онопрієнко та ін., 2008.

© НАУ, 2008

 

2