Главная->Філософія->Содержание->Гегель Г. - Філософія: коло проблем та роль у суспільстві

Філософія Хрестоматія (частина 1)

Гегель Г. - Філософія: коло проблем та роль у суспільстві

а

Ця наука остільки є єдністю мистецтва й релігії, оскільки зовніш­ній за своєю формою спосіб споглядання мистецтва, властива йому діяльність суб’єктивного творення і розщеплення його субстанціаль­ного змісту на множину самостійних форм стає в тотальності релігі­єю. В релігії в уявленні розгортається розходження та опосередку­вання розкритого змісту й самостійні форми не тільки поєднуються разом у деяке ціле, а й об’єднуються в просте духовне споглядання і, насамкінець, піднімаються до мислення, яке має самосвідомість. Це знання є тим самим пізнаним через мислення поняттям мистецт­ва та релігії, в якому все те, що є різним за змістом, пізнане як необ­хідне, а це необхідне пізнане як свободне.

Згідно з цим, філософія визначається як пізнання необхідності зміс­ту абсолютного уявлення, а також необхідності двох його форм, — з одного боку, безпосереднього споглядання та його поезії, як (рів­ним чином) і об’єктивного й зовнішнього одкровення, яке припуска­ється уявленням, а з іншого боку, насамперед суб’єктивного вход­ження в себе, потім також суб’єктивного руху зовні й ототожнення віри з передумовою. Це пізнання є, таким чином, визнанням цього змісту і його форми та звільненням від однобічності форм, підне­сенням їх до абсолютної форми, яка саму себе визначає як зміст, за­лишаючись із ним тотожною у цій тотожності, являючи собою пі­знання у-собі-і-для-себе-сущої необхідності, яка була згадана. Цей рух, який і є філософією, є таким, який уже здійснено, який зрештою осягає власне поняття, тобто озирається назад тільки на власне знання.

Гегель Г. Енциклопедія філософських наук.

 

11