Главная->Філософія->Содержание->Духовні джерела філософії

Філософія (частина 1)

Духовні джерела філософії

Виникнення філософії мало і певні ідейні передумови. Воно стало можливим лише на певному ступені розвитку культури, за певного рівня інтелектуального розвитку. Іс­торично, як зазначалося, філософії передувала міфологія. Пам'ятки культури Давньої Греції дають змогу поетапно простежити перехід від міфологічного мислення до філо­софського (від міфу до логосу, значенням якого є думка, поняття, розум, смисл). При цьому, як зазначав видатний дослідник давньогрецької філософії О. Лосев, «Три основ­ні міфологічні ідеї -- спільне походження, безперервний рух і боротьба протилежностей — посіли провідне місце в тій натурфілософії, яка замінила антропологічну міфо­логію»1 . А індійська філософія взагалі формувалась у ло­ні міфології (у Ведах), тому розмежувати їх часом буває важко.

Міфологія не просто передувала філософії, вплинула на її формування. Вона, як пізніше і релігія, була загальним культурним тлом, на якому складалась філософія. Справді, міфологія та релігія є первинними культуротворчими чин­никами, серцевиною культури. Світогляд грека гомерівсь­ких часів, його мораль, право, мистецтво ґрунтувалися на міфологічних засадах. І хоча філософія, на відміну від мі­фології та релігії, не так міцно укорінена в міф, однак пер­вісні філософські погляди на космос, необхідність, людину, загальне світовідчуття походять з міфології. Філософія тіль­ки підносила до рівня понять те, що давній грек відчував серцем. Це ж стосується і пізнішої європейської філософії, яка розвивалася в загальному культурному контексті, вит­вореному християнством. Стиль мислення, проблематика, світовідчуття філософів, навіть філософів-атеїстів, укоріне­ні в світоглядну проблематику християнства. Щодо цього вплив міфології, а потім і релігії на виникнення та розви­ток філософії є неоціненним.

На становлення філософії, особливо в її європейському варіанті, відчутно вплинули зародки наукового знання. Не випадково перший етап давньогрецької філософії прий­нято називати натурфілософією, філософією природи. Осо­бливе значення мала математика, її поняття та логічна по­будова часто слугували взірцем для філософії. Перші фі­лософи, Фалес (прибл. 625 — прибл. 545 до н. е.) і Піфагор

1 Лосев А. Ф. Послесловие // Томсон Дж. Исследования по истории древнегреческого общества.  — М., 1959.  — Т. 2.  — С. 343.

20

Вступ до філософії

(580—500 до н. е.) були й відомими математиками. Тільки на основі певного досвіду, набутого науковим мисленням, можна було аналізувати поняття, логіку та категорії.

Зрештою, виникнення філософії потребує й певного рівня духовної культури загалом. Це насамперед мораль­ні сентенції, які закріплюють життєвий досвід, розвину­та система загальних понять у мові, певний рівень усві­домлення світоглядних опозицій (правда і кривда, добро і зло).

Філософія як вершина духу може постати тільки на певному фундаменті. На бідному, недорозвинутому духов­ному ґрунті вона не проросте.

 

 

9