Главная->Філософія->Содержание->Предмет філософії

Філософія (частина 1)

Предмет філософії

Питання, що вивчає філософія, є одним з найпробле-матичніших для неї, оскільки предмет її історично змі­нювався. У різні епохи у філософії домінували то вчення про буття, то вчення про пізнання, то політичні чи етичні проблеми. Крім того, в Європі до XVII ст. філософія охоп­лювала все знання про світ, тобто зародки всіх наук, окрім хіба що математики й медицини. Навіть у XX ст. все ще тривав процес відокремлення від філософії певних галу­зей знання, які інституціалізувалися в окремі наукові ди­сципліни (психологія, соціологія, політологія).

Еволюція предмета філософії не є чимось винятко­вим в історії науки: предмет вивчення конкретних наук, наприклад математики, також історично змінювався. То­му при визначенні предмета філософії слід брати до ува­ги не тільки те, яких історичних форм набувала філосо­фія, а й загальну тенденцію, що пронизує конкретні її формоутворення. Якщо виходити із загальної спрямова­ності філософії, то її можна трактувати як осягнення все-загального розумом чи інтуїцією.

Найбільш загальні засади сущого (буття — небуття, простір — час, причинність, сенс людського існування, іс­тина, добро, свобода тощо), з яких «конструюється» світ, і є предметом філософи. При цьому філософія намагається звести всі ці різноманітні загальності до одного принци­пу — Бога, матерії тощо, пояснювати їх, виходячи із цього принципу.

Філософія передбачає здатність підноситись до всеза-гального. Вона є певною настановою на всезагальне. На основі всезагального (ідей, принципів) філософія намага­ється пізнати і пояснити світ. А оскільки система ідей є не що інше, як теорія, то філософію можна вважати теоретич­ним світоглядом.

 

 

7