Главная->Філософія->Содержание->Поняття «філософія»

Філософія (частина 1)

Поняття «філософія»

Термін «філософія» має давньогрецьке коріння. Він по­ходить від двох грецьких слів: «філео» — любов (у деяких філософіях від: «філос» — приязний, друг) і «софія» — му­дрість і означає любов до глибоких теоретичних міркувань, а в дослівному перекладі -- «любов до мудрості». Українські філософи XVIII—XIX ст., і передусім Г. Сковорода, познача­ли філософію словом «любомудріє». Вперше термін «філо­софія» з'явився у вжитку відомого давньогрецького мисли­теля Піфагора (прибл. 570—497 р. до н. е.), який вважав, що «мудрість» — це якість, притаманна лише богам, а люди здатні тільки до неї прагнути, поважати, любити її. А як назву специфічної галузі знань його вперше вжив славет­ний давньогрецький філософ Платон (429—347 р. до н. е.). Спочатку філософія охоплювала увесь комплекс людських знань про світ, оскільки ці знання на той час не мали дисци­плінарної диференціації. Знання були синкретичними, тоб­то єдиними, такими, що концентрували в собі всю інформа­цію про світ, його будову і сутність, про людину та її місце в світі, про щастя, сенс людського буття тощо.

Філософія (грец. рґіііозорґііа любов до мудрості) теоретичний світогляд, вчення, яке прагне осягнути всезагальне у світі, в людині і суспільстві.

Як універсальний спосіб самоусвідомлення людиною самої себе, сутності світу і свого призначення в ньому фі­лософія започатковується у VII—VI ст. до н. е. в таких осередках людської цивілізації, як Давні Індія та Китай, досягнувши своєї класичної форми у Давній Греції.

16

Вступ до філософії

 

6