Філософія (частина 1)

Зміст

 

1. Вступ до філософії

1.1. Сутність філософії та ЇЇ роль у суспільстві

Світогляд, його структура і функції............9

Типи світоглядів                 12

Поняття «філософія»                     15

Предмет філософії             16

Соціальні умови формування філософії           16

Духовні джерела філософії                                 19

Філософські проблеми і дисципліни                 20

Специфіка філософського знання                       22

Філософські методи                       27

Функції філософії               31

 

2. Історичні типи філософії

2.1. Методологічні проблеми історії філософії

Предмет історії філософії            36

Історія філософії та філософія історії

Методи історико-філософського аналізу

Західна та східна моделі (парадигми) філософії

 

2.2. Філософія в Давніх Індії, Китаї та Греції

Давньоіндійська філософія

Давня китайська філософія

Філософія Давньої Греції

 

2.3. Філософія середньовіччя та епохи Відродження

Філософія середньовіччя

Патристика

Схоластика

Філософія епохи Відродження

 

2.4. Західноєвропейська філософія Нового часу (XVII—XVIII ст.)

Наукова революція XVI—XVII ст. та її вплив на розвиток філософії

Основні протилежні напрями у філософії Нового часу

Емпіризм. Англійська філософія XVII—XVIII ст.

Раціоналізм

Філософія Просвітництва

 

2.5. Німецька класична філософія

Критична філософія І. Канта              117

Суб'єктивний ідеалізм І. Фіхте

Об'єктивний ідеалізм Ф.-В.-Й. Шеллінга

Система ідеалістичної діалектики Г.-В.-Ф. Гегеля

Філософія Л. Фейербаха

Філософія марксизму

 

2.6. Сучасна світова філософія

Позитивізм

Прагматизм

Ірраціоналізм у сучасній філософії

«Філософія життя»

Феноменологія

Екзистенційна філософія

 

2.7. Українська філософія

Дохристиянські витоки української філософії

Філософська думка часів Київської Русі

Філософія українського Відродження та бароко

Філософія Г. Сковороди

Філософія Просвітництва й романтизму в Україні

Філософія української національної ідеї

 

3. Філософське розуміння світу

3.1. Філософське вчення про буття (онтологія)

Проблема буття у філософії

Вчення про світ

Підстави існування світу

Сфери буття світу

Категорії як структури буття

 

3.2. Свідомість

Поняття «свідомість»

Проблема свідомості в історії філософії

Свідомість в контексті відношень людини до світу і до власного тіла

Виникнення свідомості

Ознаки (властивості) свідомості та її структура

 

3.3. Філософія пізнання (гносеологія)

Пізнання як предмет філософського аналізу

Сутність пізнання у філософській традиції

Чуттєве та раціональне в пізнанні

Методологія наукового пізнання

Проблема істини в пізнанні

 

3.4. Теорія цінностей (аксіологія)

Визначення цінностей.

Об'єктивістська та суб'єктивістська концепції цінностей

Класифікація цінностей

Функції цінностей

 

4. Філософія   людини

 4.1. Філософська антропологія

Релігійно-міфологічна антропософія

Натуралістична (наукова) антропософія

Філософські проблеми

антропогенезу                                     348

Біологічне і соціальне в людині          353

Біологія і культура

в генезисі людини                               356

Сфери буття людини                           362

 

4.2. Філософія культури                        368

Поняття культури

та її сутнісні начала                           370

Атрибутивні ознаки

і властивості культури                        372

Генезис теорії культури                      377

Проблема кризи

сучасної культури                              384

 

4.3. Філософія релігії                            391

Поняття і проблемна сфера

філософії релігії                                 392

Поняття феномену релігії                   397

Філософські концепції

природи релігії                                   402

Основні елементи

та структура релігії                            408

Буття Бога у філософській інтерпретації                                      414

 

5. Філософія і суспільство

5.1. Основні засади філософського розуміння суспільства (філософія суспільства)

Природа суспільства

у філософській традиції                      425

Онтологія соціального                        433

Форми організації суспільного

буття                                                  440

Малі та середні соціальні групи          443

Великі соціальні групи

як основні суб'єкти суспільного

розвитку (класи, нації)                        447

 

5.2. Філософія історії

Філософія історії:

поняття і предмет                               456

Лінійна філософія історії                    463

Нелінійна філософія історії                473

 

5.3. Філософія права

Філософія права:

поняття і предмет                               484

Сутність права                                    488

Право і закон                                     493

Людина і право                                   497

Правова держава                                500

Громадянське суспільство                   509

 

5.4. Філософія економіки

Сутність і проблемна сфера

філософії економіки                           513

Зміст та еволюція

поняття «економіка»                          515

Сутність та особливості

суспільного виробництва                    518

Філософія грошей                               521

5.5. Філософія техніки

Техніка та історія людства                 526

Філософія техніки:

історія становлення

та предмет вивчення                           529

Техніка як філософське

поняття                                              531

Головні проблеми досліджень

у філософії техніки                            534

Проблема оцінки техніки                   536

Найвидатніші філософи світу               543

та України

Короткий словник

філософських термінів                         574

 

 

3