Філософія (частина 1)

Вступ

 

Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. — 2.вид., випр., доп. — К., 2006.

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист № 14/18.2—1745 від 19.07.2004 р.)

У другому виданні підручника на рівні сучасного філософ­ського мислення, з урахуванням засад світоглядного плюралізму та ідеологічної толерантності інтерпретовано такі усталені теми, як сутність і предмет філософії, онтологія, гносеологія, аксіоло­гія, філософська антропологія, історія філософії, у тому числі її розвиток на вітчизняних теренах. У руслі європейської традиції викладено нові для вітчизняних навчальних видань проблеми: філософію суспільства, філософію історії, філософію культури, філософію релігії, філософію права, філософію економіки, філосо­фію техніки, філософську антропологію.

Подано біографічні довідки найвидатніших вітчизняних і за­рубіжних філософів, короткий словник філософських термінів.

Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів.

Рецензенти:

доктор філософських наук, професор А. М. Лой; доктор філософських наук, професор Б. В. Новіков

© Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль, 2005

© «Академвидав», оригінал-макет, 2005

 

 

2